תמא/ 60

תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב

מטרת התוכנית


תכנית זו מהווה תכנית משלימה לתכניות המטרו. מטרתה של התכנית, המהווה רצף תכנוני לתכניות המטרו, היא להקנות לוועדות המקומיות ולרשויות הרישוי, לפי העניין, סמכות שבשיקול דעת לצמצם את ההשפעה על מגרשים שיועדו בחלקם לשימושים שונים הנדרשים לצרכי המטרו. זאת, באמצעות הוראות שתאפשרנה ככל הניתן שמירה על זכויות הבניה שהיו מוקנות לאותם מגרשים ערב אישורן של התכניות למטרו ובאמצעות קביעת הוראות המאפשרות שינוי של קווי הבניין, התכסית, הצפיפות ומספר קומות לפי התכנית התקפה. אין בתכנית זו כדי לגבור על כל תכנית מאושרת מפורטת, אלא לגבי מה שנקבע בתכנית זו במפורש אחרת.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת הוראות לשימור זכויות הבניה במגרשים שיועדו בחלקם למטרו, במגרשים שיועדו למטרו עד קו הבניין ובמגרשים שיועדו למטרו בתת הקרקע.
ב. קביעת הוראות לעניין שינוי הוראות התכנית התקפה בכל הנוגע לתכסית הבניה המותרת, צפיפות הבניה, מספר הקומות, קווי הבניין וגודל מגרש מינימאלי במגרשים החדשים.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה במגרשים החדשים.

דברי הסבר


התכניות המפורטות להקמת קווי מטרו (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) משנות את הייעוד של חלקי מגרשים בתחום מטרופולין תל אביב לדרך ולייעודים נוספים לצורך שימושים ומתקנים שונים הנדרשים לקווי המטרו.

דוגמאות לתכניות המפורטות להקמת המטרו:
תת"ל/ 101/ א קו מטרו M1 מקטע דרומי
תת"ל/ 101/ ב קו מטרו M1 מקטע צפוני
תת"ל/ 102 קו מטרו 2M
תת"ל/ 103 קו מטרו M3

תכנית זו מהווה תכנית משלימה לתכניות המטרו שמטרתה לצמצם את ההשפעה על מגרשים שיועדו בחלקם לשימושים שונים הנדרשים למטרו כאמור. זאת, באמצעות הקניית סמכות שבשיקול דעת לוועדות המקומיות ולרשויות הרישוי בכל הקשור לשמירה ככל הניתן של היקף השטח הכולל המותר לבניה שהותר לבנות בהם טרם אישורן של התכניות לקווי המטרו; וקביעת הוראות בנוגע לשינוי קווי הבניין, הצפיפות, מספר הקומות והתכסית שחלים על מגרשים אלה בהתאם לתכנית התקפה. תכנית זו אינה מייצרת זכויות מוקנות, אלא מעניקה מרחב של שיקול דעת לוועדה המקומית או לרשות הרישוי, לפי העניין.

יצוין כי ההוראות בנוגע לשינוי קווי בניין ומספר הקומות שנקבעו בתכנית התקפה מפנות לסעיפים הרלבנטיים בתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002, וקובעות כי יראו בסעיפים אלה בתקנות כאילו נקבעו בתכנית זו. הטמעת ההוראות מהתקנות בהוראות תכנית זו נועדה להבטיח כי ניתן יהיה לעשות שימוש בהוראות הגמישות האמורות גם אם יבוטל הליך ההקלות. לשם הנוחות מצורפות התקנות כנספח לתכנית זו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושר - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סטיה ניכרת תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב -2002. מחייב רק לעניין הנושאים שבהם עוסקת תכנית זו ומפנה לתקנות אלו. הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
החלטות החלטת ועדת שרים לענייני פנים, שירותים, תכנון ושלטון מקומי מיום 2/10/22 - פש/ 69 הורדה
תכתובת
תכתובות הודעת פרסום מעודכנת - אי פרסום בעיתונות המקומית הורדה
תכתובות פרסומי רשומות הורדה
תכתובות פרסומי רשומות- מעודכן הורדה
תכתובות תשריט חתום הורדה
תכתובות דברי הסבר למועצה הארצית ביום 2/2/21 הורדה
תכתובות התייחסות עיריית בת ים - מועצה ארצית 4.1.22 הורדה
תכתובות התייחסות עיריית הוד השרון - מועצה ארצית 4.1.22 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה הארצית 4.1.22 הורדה
תכתובות תשריט למועצה ארצית 4.1.22 הורדה
תכתובות תקנון למועצה ארצית 4.1.22 הורדה
תכתובות דברי הסבר למועצה ארצית 4.1.22 הורדה
תכתובות גזרי עיתונים הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב14.06.2022 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב14.06.2022 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב14.06.2022 הורדה
תכתובות הוראות חתומות הורדה
תכתובות הודעה על דיון בשמיעת הערות והשגות בולנת"ע - 14.6.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 07/12/2022 25 9
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/12/2022 25 9
פרסום לאישור ברשומות 07/12/2022 תאריך פרסום: 07/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10956. עמוד: 1772. שנה עברית: התשפג . 25 9 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 11/10/2022 19 9
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 11/10/2022 תאריך ישיבה: 11/10/2022. מס' ישיבה: 1894. מס' ישיבה: 1894. 19 9
המלצה לממשלה לאישור תכנית 05/07/2022 19 9
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה 07/06/2022 19 9
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 11/05/2022 תאריך פרסום: 11/05/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10513. עמוד: 8238. שנה עברית: התשפב . 19 9 צפייה
העברה להערות / תגובות 25/04/2022 19 9
התקבלו הערות / תגובות 25/04/2022 19 9
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 11/03/2022 תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: עיתון מקומי ב. 19 9
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 04/01/2022 19 9
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 02/02/2021 14 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 505-0907469 ח/ מק/ 210 - תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מתע"ן בעיר חולון ללא שינוי צפייה
תוכנית 507-0501155 תא/מק/4658 תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מתע"ן בעיר תל אביב יפו ללא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 505-0464347 תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
675 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/07/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
707 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 28/06/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
706 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/06/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
674 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 02/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
917 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
665 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
691 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/12/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
651 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/02/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 07/12/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות יעל אטקין המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד בסון חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שילה הרשקוביץ בנק דיסקונט הורדה
4 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות בועז גמליאל עיריית נס ציונה הורדה
5 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות סיגל חורש מהנדסת העיר רמת גן הורדה
6 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות אהוד כרמלי מהנדס עיריית תל אביב יפו הורדה
7 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מיכל רביד מערך תכנון ארוך טווח עיריית חולון הורדה
8 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות שרון שפר עיריית ראשון לציון הורדה