אג/ מק/ 8260/ 032

שינוי הוראות קו בנין, מטולה

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין הקבוע בתכנית ג/8260

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/10/2005 תאריך פרסום: 31/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5449. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2004

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/03/2004
פרוטוקול הורדה