מש/ מק/ 8/ 1/ 62

חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים

מטרת התוכנית


א. חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים.
ב. הקטנת קווי בנייה לפי הקיים בתשריט.
ג. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 18/09/2005
פרסום לאישור ברשומות 30/06/2005 תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. עמוד: 3296. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 21/03/2005 תאריך פרסום: 21/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. עמוד: 2088. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/09/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1002 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005049 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 18/09/2005
פרוטוקול הורדה
2004101 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 30/09/2004
פרוטוקול הורדה