ג/ 4605

חלוקת מגרשים, בועינה

מטרת התוכנית


חלוקת מגרשים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: בעינה