ג/ 15043

חדרי אירוח, נחל נמרוד

מטרת התוכנית


שינוי עיוד השטח החקלאי לאזור תיירות להקמת חדרי נופש.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


נחל נמרוד (נ.צ.מ 270550, 794450).

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 07/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/03/2005
קבלת תכנית 20/10/2004

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 07/09/2005
פרוטוקול הורדה