תגפ/ 594/ א

תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה

מטרת התוכנית


מטרות התכנון:
א. לאפשר פיתוח זמני של מתקני מיון, טיפול ומחזור של פסולת גוש דן, לשם ניצול חוזר של הפסולת ומיחזורה, צמצום נפח שינוע הפסולת לדרום הארץ והקטנת נפח ההטמנה, וזאת עד לאישורה של תכנית תג"פ 594 או לתקופה מוגבלת של 3 שנים, הקודם מבין השניים. הטיפול בפסולת המעורבת הינו ניסיוני ומוגבל. האמור לא יחול על מיון, הקטנת נפח בדרך של גריסה ודחיסה וכן הטיפול בפסולת בניין.
ב. לאפשר פיתוח קבוע של שטחים ומבנים המיועדים לשמש את מערך ביקורי הקהל באתר, מרכז מבקרים ומתקני הדגמה והמחשה.
ג. לאפשר פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים לטובת הציבור ולצרכי ניקוז.
ד. לפתח חיץ נופי ברמה גבוהה מסביב לפארק מיחזור איילון - לאורך כביש 4 ולאורך נחל איילון.
מטרות התכנית:
א. קביעת יעודם הזמני של השטחים בחלק מתחום פארק מיחזור איילון והשימושים המותרים בהם - כפירוט למתחם מס' 3, בהתאם להוראות תכנית תמ"מ 3/5, וכשלב זמני עד לאישור תג"פ 594 לכל פארק מיחזור איילון, או ל - 3 שנים (המוקדם מביניהם).
ב. קביעת הוראות בדבר התכלות התכנית בהתייחס למגרשי המיון, טיפול ומיחזור פסולת, בתום 3 שנים, והשבת המצב לקדמותו במגרשים אלו.
ג. קביעת הוראות בינוי, זכויות בניה והוראות סביבתיות.
ד. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
ה. קביעת הוראות ליישום התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


חיריה - בין כביש מס' 4 להר האשפה של חיריה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/06/2005 תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2919. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/05/2005 תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/05/2005
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 19/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח 21/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/02/2005
הוגשו התנגדויות 29/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות 14/12/2004 תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 820. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 28/10/2004 תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה 26/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/07/2004
קבלת תכנית 08/07/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תגפ/ 578 שינוי יעודי הקרקע משטח חקלאי לשטח תעלה להסדרת נחל למגרשים מיוחדים ולשטח פרטי פ שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית רש/ 04/ 13 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 3 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 08/ 005 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 04/ 14 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 19 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 06/ 006 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 05/ 015 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 09/ 005 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 05/ 012 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 08/ 004 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 07/ 009 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 09/ 002 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 07/ 002 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 06/ 011 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 013 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 12 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 06/ 02 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 20 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה היתר בניה
תוכנית תגפ/ 596 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 594 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 596/ קא/ 383 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה שינוי צפייה
תוכנית 599-0192484 תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
740 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 14/04/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004025 ועדה ארצית - ועדת משנה לקוי בנין 21/04/2005
פרוטוקול הורדה
206 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 21/02/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
869 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 07/02/2005
פרוטוקול הורדה
706 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 24/01/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
701 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/07/2004
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד מירי גרוסמן רשות שדות התעופה בישראל ת.ד. 137 נתב"ג 70100
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד תמיר גרופק בשם חב' הזרע (1939) בע"מ וינברג-דורון ושות'