מש/ 8/ 1/ 64

שינוי יעוד מגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית.
ב. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ג. קביעת קווי בניין למבנה הקיים עפ"י תכנית זו.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 22/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 24/10/2004
קבלת תכנית 06/09/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 1/ 8/ 1001 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 22/02/2005
פרוטוקול הורדה