258-0619650

פסוטה צפון - תוספת מגורים לישוב

מטרת התוכנית


הרחבת המגורים בישוב פסוטה בחלקו הצפוני של הישוב.

עיקרי הוראותיה


1. תוספת יחידות דיור בצפון הישוב.
2. קביעת ייעודי קרקע, שימושים, זכויות והוראות בנייה בתחום התכנית.
3. שינויים בפרישת ייעודי הקרקע ביחס למצב קיים: משטח ללא יעוד בתכנית מפורטת לייעודי הקרקע המוצגים בתשריט.
4. התווית מערכת דרכים חדשה.
5. קביעת הוראות בדבר בינוי לרבות פיתוח השטח.
6. קביעת הוראות בדבר ממשק בין השטח הבנוי לשטח הטבעי הפתוח.
7. קביעת ייעוד קרקע למבני ציבור לשימוש השכונה.
8. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה שאינה בהסכמה.

דברי הסבר


מטרת התכנית בפסוטה הינה תוספת מגורים בישוב.

מיקום התכנית נקבע בשל העובדה כי במקום זה זמינות אדמות מדינה אשר כמעט ואינן זמינות בשאר הישוב.

בתכנית מוצעות 64 יח"ד בתמהיל מגרשים בצפיפות ממוצעת של 6 יח"ד/דונם, אשר עונה לצפיפות כפי שנקבעה בתמ"מ/9/2 לישוב פריפריאלי ועומדת על 2.5 יח"ד/דונם בישוב מדגם 2. במתחם זה נקבעו שני שלבי פיתוח.

בתכנית מוצעים מבנים ומוסדות ציבור לשימוש היישוב ושטחים ציבוריים פתוחים.

ההרחבה כלולה בחלקה ביעוד "שטח ישוב כפרי" בתמ"מ/9/2. השטח שאינו ביעוד זה מהווה פחות מ0.5% מתחום הישוב לפי תמ"מ/2 על שינוייה.

התכנית חופפת בחלקה את תכנית המתאר לפסוטה, ג/20910 ומתואמת עם תוכנית מס' 258-0604561 (מתחם C בתכנית המתאר).

התכנית כלולה במרקם שמור משולב בתמ"א/1/35.

התכנית מקיימת ממשק הן עם הישוב הקיים והן עם השטחים הפתוחים הגובלים.

בתחום התכנית בעלות פרטית ובעלות מדינה. בהתאם לכך חולקה התכנית למתחם איחוד וחלוקה אחד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,698 מ"ר מ"ר +2,698 מ"ר
מגורים (יח"ד) 49 יח"ד +16 יח"ד +33 יח"ד במצב המאושר חושבו יח"ד לפי המינימום שנקבע בחלק היחסי של תוכניות ג/20910 ושל תמ"מ/60/2 בתוך הקו הכחול של תכנית זו. הנתון מתייחס רק לחלקה המפורט של התכנית.
מגורים (מ"ר) 7,350 מ"ר +4,410 מ"ר +2,940 מ"ר במצב המאושר חושבו הזכויות שניתנו בחלק היחסי של תוכניות ג/20910 ושל תמ"מ/9/2 בתוך הקו הכחול של תכנית זו. יתר השטח ביעוד חקלאי/נוף כפרי פתוח לפי תמ"מ/9/2. הנתון מתייחס רק לחלקה המפורט של התכנית.
מסחר (מ"ר) 540 מ"ר מ"ר +540 מ"ר במצב המוצע יותרו עד 20% מתוך הזכויות העיקריות ביעוד מבנים ומוסדות ציבור.

מקום התוכנית


תא שטח בצפון תחום מועצה מקומית פסוטה.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - חתום להפקדה הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר לתכנית בערבית - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי-סביבתי. הוכן בשיתוף חברת אמפיביו - חתום להפקדה הורדה
חלוקה ורישום גבול מתחם לאיחוד ולחלוקה ומפת שלביות ביצוע - חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי - חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח פרוגרמה - חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה - חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה מים וביוב - פרשה טכנית - חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה ניקוז וניהול מי נגר - פרשה טכנית - חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות חתום להפקדה הורדה
חשמל נספח חשמל - חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים - חתום להפקדה הורדה
הפקעות ורישום תת"ג - תשריט לתיעוד גבולות - מדידה מס' 1 - חתום להפקדה הורדה
הפקעות ורישום תת"ג - תשריט לתיעוד גבולות - מדידה מס' 2 - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף תשריט נספח נופי סביבתי - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום להפקדה הורדה
חומרי חפירה ומילוי נספח חפירה ומילוי - חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב - חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר והתכנית המוצעת על רקע תוכנית המתאר ג/20910 והתכנית המפורטת למתחם C בתוכנית המתאר, תוכנית מס' 258-0604561. - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי מיום 17.04.19 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות נספח 1ה - הצהרת יועץ חשמל הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת לעניין סמכות הורדה
תכתובת
תכתובות תקנות איחוד וחלוקה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/11/2022 71 36
הוגשו התנגדויות 03/08/2022 71 36
פרסום להפקדה בעיתונים 03/06/2022 תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2022. עיתון: מעריב הבוקר. 71 36
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2022 71 36
פרסום להפקדה ברשומות 25/05/2022 תאריך פרסום: 25/05/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10552. עמוד: 8644. שנה עברית: התשפב . 71 36 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/05/2022 71 36
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/05/2022 71 36
החלטה בדיון בהפקדה 21/12/2020 39 26
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/06/2020 39 26
קבלת תכנית 31/05/2020 37 25

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20910 מתאר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית 258-0604561 הקמת שכונת מגורים מערבית לישוב פסוטה - ג/25181 כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ערר/ 22/ 76 פסוטה צפון - תוספת מגורים לישוב ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 28/03/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 28/03/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020038 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020038 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020038 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 06/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 06/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 06/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 06/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/05/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ פסוטה אדגאר דכואר הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן אייזן הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן אייזן הורדה