מאא/ 224

ביטול סייפא של סעיף בתוכנית מאא/ במ/ 20

מטרת התוכנית


יבוטל סעיף 16א(1) בהוראות התוכנית המאושרת מאא/ במ/ 20/ 165, ובמקומו יקבע בתכנית זו נוסח מתוקן כדלקמן: לא יוצא היתר בניה כלשהו, אלא אם קודם לכן הוכנה ואושרה לחלקה/מגרש במלואו ע"י הוועדה המקומית, תכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:250 ורק אם המימדים של התשריט יחייבו קנ"מ אחר שלא יפחת מ- 1:500 וזאת על פי שיקול דעת מהנדס העיר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/02/2005 תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1493. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/12/2004
פרסום לאישור בעיתונים 09/12/2004 תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית 15/11/2004
לא הוגשו התנגדויות 29/07/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות 23/05/2004 תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2955. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/04/2004 תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/04/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה 19/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/08/2003
קבלת תכנית 07/07/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 20/ 165 יצירת תנאים לבנית שטח התכנית 200 יח"ד ומעלה. פתוח דרכים חדשות ושינוי יעוד שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 554-0635946 ביטול סייפא של סעיף בתוכנית מאא/ במ/ 20 כפיפות
תוכנית 554-0556225 ביטול סייפא של סעיף בתוכנית מאא/ במ/ 20 כפיפות
תוכנית 552-0382713 ביטול סייפא של סעיף בתוכנית מאא/ במ/ 20 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
858 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 15/11/2004
פרוטוקול הורדה
691 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 19/01/2004
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה