אג/ מק/ 033/ 5952

שיוני בקו בנין צידי, טובא

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין צדידי במגרש 28א, הקבוע בתכנית ג/ 5952 לפי סעיף 62א(א)4 לחוק התכונן והבניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 27/11/2003 תאריך פרסום: 27/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5250. שנה עברית: התשסד . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה