אג/ מק/ 5952/ 033

שינוי בקו בנין בהתאם להוראות סעיף 62א(א)4 לחוק, טובא

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין צידי במגרש 28 א הקבוע בתכנית ג/ 5952 לפי סעיף 62א(א)4 לחוק .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/11/2003 תאריך פרסום: 27/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5250. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות 30/04/2003 תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/03/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/04/2003
פרוטוקול הורדה