ג/ 11390

שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת שאיבה לביוב לכפר עוזיר

מטרת התוכנית


קביעת מיקום למתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה לביוב) שיהוו חלק ממערך סילוק מי הביוב לכפר עוזיר וקביעת הנגישות לאתר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/09/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 16/09/2003
קבלת תכנית 07/07/1999

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 16/09/2003
פרוטוקול הורדה