יוש/ 4/ 321

מתקן פוטו-וולטאי נעמה

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעודי קרקע מקרקע חקלאית ל-קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת למטרת הקמת מתקן פוטו-וולטאי.
2. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
3. קביעת הנחיות, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט ניהול וטיפול במי נגר עילי וניקוז הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר מסמך נופי סביבתי הורדה
נספח כללי/אחר נספח לניהול הטיפל במי נגר עילי וניקוז הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/11/2022
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/11/2022
פרסום לאישור בעיתונים 11/11/2022 תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/10/2022
החלטה בדיון באישור תכנית 26/10/2022
לא הוגשו התנגדויות 05/10/2022
פרסום להפקדה בעיתונים 05/08/2022 תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2022. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/07/2022
החלטה בדיון בהפקדה 11/05/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 08/02/2021
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/04/2020
קבלת תכנית 19/01/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 1408/ 57 מאגר נעמה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 26/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 11/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 31/10/2022 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 18/07/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/10/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 11/07/2022 הורדה