יוש/ 2/ 6/ 510

שכונת מגרים 234 יח"ד

מטרת התוכנית


1.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח, שטח לתכנון בעתיד, דרך מאושרת תעשיה ומלאכה, תעשייה מיוחדת, שירותים הנדסיים, דרך היקפית ושטח חקלאי לפי RJ5 ל- מגורים ג', שצ"פ, שטחים פתוחים, מתקנים הנדסיים, דרך מוצעת, שטח למבנים ומוסדות ציבור.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
4. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
5. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
7. קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים.
8. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
9. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה ואכלוס.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


מסמכים
תשריט בעבודה הורדה
תשריט בעבודה נספח בינוי הורדה
הוראות בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 10/11/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/04/2021
קבלת תכנית 27/04/2021

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית RJ5 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/02/2023
סדר יום הורדה