ק/ מק/ 3274

מטרת התוכנית


1. קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.
2. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/04/2001 תאריך פרסום: 23/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4980. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 27/07/2000 תאריך פרסום: 27/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4905. שנה עברית: התשס . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ק/ מק/ 1005/ א תכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/א שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ק/ 3274/ 1 שינוי