אג/ מק/ 5952/ 017

שינוי בקו בנין, למבנה ציבורי

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית ג/ 5952

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 26/03/2001 תאריך פרסום: 26/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4975. שנה עברית: התשסא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה