הל/ מק/ 758/ ב

גוש 29536 חל'25(שינוי)

מטרת התוכנית


1. שינוי מיקום השטח לבניני ציבור. סך כל השטח לא ישתנה. 2. קביעת איחוד וחלוקה מחדש. 3. שינוי בינוי מיחידות צמודות קרקע לבניה מעורבת של יחידות צמודות קרקע ובניה רוויה.4. הגדלת מספר יחידות הדיור מ-22 יח"ד ל-44 יח"ד בלי הגדלת סך כל שטחי הבניה, לפי חלוקה של 36 יח"ד בבניה של 4 קומות ועוד 8 יח"ד בבניה צמודת קרקע, דו מפלסית, מעל מרתפים. 5. הקלה לבניית קומת מרתף. 6. קביעת קווי בנין חדשים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


טלז סטון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/01/2001 תאריך פרסום: 18/01/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4953. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 17/01/2000 תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. שנה עברית: התשס . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה שינוי צפייה
תוכנית מי/ 758 ישיבת מאור חכמי מערב -טלז סטון שינוי צפייה
תוכנית מי/ 232/ א איחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון. שינוי