יוש/ 1/ 3/ 13/ 125

אלקנה, מבני ציבור, מגרש 600

מטרת התוכנית


9.11. מטרת התוכנית
א. שינוי ייעוד שטח מאזור בנייה לעתיד – מגרש 600, לשטח למבני ציבור במגרש 103.
ב. שינוי יעוד משטח למבני ציבור (מגרש 101) לשטח ציבורי פתוח.
ג. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
ד. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
ה. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ו. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
ז. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי איכלוס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי גיליון 1 הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון 2 הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון 3 הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון 4 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/10/2022
פרסום להפקדה בעיתונים 11/03/2022 תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 11/03/2022
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/03/2022
החלטה בדיון בהפקדה 23/06/2021
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 12/01/2021
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 10/01/2021
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 23/01/2020
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/01/2020
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 23/01/2020
קבלת תכנית 23/01/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 13/ 125 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 23/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 04/09/2022 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 31/01/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/01/2022 הורדה