תתל/ 116/ סעיף-77-78

תחנת כוח סולארית באתר רחם, הודעה לפי סעיף 77 ו- 78 לחוק

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת כוח סולארית באתר רחם ולחיבורה למערכת הולכת החשמל, כחלק מהחלטות הממשלה על הגדלת חלקן של האנרגיות המתחדשות ל- 30% עד שנת 2030.

עיקרי הוראותיה


לקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק כדלקמן:
בתחום התכנית לא יינתנו היתרי בניה, היתר לשימוש חורג או הרשאות מכוח תכניות מאושרות אלא באישור מתכננת הוועדה לתשתיות לאומיות..
תוקף התנאים הוא שנתיים מיום פרסום ההודעה או עד להעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, או לדחיית התכנית, לפי המועד המוקדם יותר.

דברי הסבר


תת"ל 116 היא תכנית לתחנת כוח סולארית באתר רחם. התכנית תואמת ליעדי הממשלה בנושא אנרגיות מתחדשות ומהווה המשך של מהלך תכנוני של המועצה הארצית לאיתור אתרים לתחנות כוח סולאריות והמלצה על מרחב תמנע. התכנית מאפשרת מימוש של אתר המסומן בתמא/41 תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה - כאתר לתחנת כוח סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית. האתר מורכב מארבעה מתחמים, בסמוך לתחנת כוח סולארית תמנע (תת"ל 85), הנמצאת בהקמה.

התכנית מצויה בשטח פתוח שחלקו מופר, חשוד בזיהום ובסמיכות לתשתיות ולמתקנים: שדה התעופה רמון, תחנת כוח סולארית תמנע, תחמ"ש, קווי חשמל, מאגרי מים, בריכות תעשייתיות, סוללות הטיה, כביש 90 ומסילת רכבת מתוכננת.

מטרת התכנית היא ליצור מסגרת תכנונית להקמת תחנת כוח סולארית והתשתיות הנלוות לה ולחיבורה למערכת הולכת החשמל, לצורך אספקת חשמל לאילת ולחבל אילות.

בהתאם להנחיות הות"ל בוצעה בחינה של המתחמים המסומנים בתמא/41. הבחינה העלתה כי חלק משטח המתחמים ראוי לצמצום בשל סוגיות סטטוטוריות וסביבתיות אך ניתן להרחיבם לשטחים אחרים, תוך שמירה על היקף השטחים הכולל באתר על פי תמא/41. בחלק משטח התכנית ישולבו המתקני הפוטו וולטאים בשימושים מתוכננים אחרים, בהתאם לעיקרון הדו שימוש. תוצאות הבחינה ומסקנותיה הוצגו בפני הוועדה וכן הצעה לקו כחול לצורך פרסום הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה.

מקום התוכנית


בסמיכות לכביש 90 ונמל תעופה רמון, מצפון לבאר אורה.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 03/10/2022 1 1
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 03/10/2022 1 1
פרסום הכנת תכנית ברשומות 03/10/2022 תאריך פרסום: 03/10/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10839. עמוד: 154. שנה עברית: התשפג . 1 1 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 22/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2022. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 1 1
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 02/05/2022 1 1

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021027 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 16/05/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 27/07/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 26/10/2022 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 23/06/2022 הורדה