אג/ מק/ 5952/ 013

שינוי קו בנין - טובא זנגריה

מטרת התוכנית


ינוי בקו בנין הקבוע בתכנית ג / 5952 לפי הוראות
עיף 62א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.
ש
ס

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: טובה

מסמכי התוכנית


נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/01/2000 תאריך פרסום: 25/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4846. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 05/07/1999 תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. שנה עברית: התשנט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה