27/ מק/ 1007

מטרת התוכנית


א.שינוי קווי בנין. ב.שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור מלונאות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/08/1998 תאריך פרסום: 04/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4668. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 07/05/1998 תאריך פרסום: 07/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4642. שנה עברית: התשנח . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 03/ 102/ 4 שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מלונאות שינוי צפייה