מק/ ש/ 776

הסדרת גישה לחלקה 5 בגוש 11288 פרדיס.

מטרת התוכנית


מטרת התוכנית להסדיר גישה לחלקה 5 בגוש 11288 מדרך ציבורית וזאת במסגרת האיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק ז' לחוק ועפ"י סעיף 62 א' ס.ק.1 ללא שינוי בשטח כל יעוד.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/08/1998 תאריך פרסום: 04/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4668. שנה עברית: התשנח . צפייה