הל/ 147

קביעת בינוי לתוספת בניה וקביעת הוראות לשמוש חורג למרפאה -רח' אבינדב 6 - טלז ס

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספת בניה למגורים במפלס 2.50 -
בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת בינוי לתוספת שטחי שירות במפלס 2.50 -
בהתאם לנספח הבינוי.
ד. קביעת הוראות לשימוש חורג למרפאה ל- 5 שנים.
ה. קביעת הוראות בגין חלקי בנין להריסה.
ו. קביעת שטחי הבניה המירביים לתוספת הבניה כאמור
ל- 283.82 מ"ר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: קרית יערים טלזס
רח' אבינדב 6 מגרש 26 ,מגרש על פי תכנית מס' מי / 35
1 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/08/1997 תאריך פרסום: 19/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4560. עמוד: 5294. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/07/1997 תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית 02/04/1997
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/09/1996
פרסום להפקדה בעיתונים 01/09/1996 תאריך פרסום בעיתון: 01/09/1996.
פרסום להפקדה ברשומות 29/08/1996 תאריך פרסום: 29/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4438. עמוד: 4605. שנה עברית: התשנו . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה 24/10/1995
קבלת תכנית 14/09/1995