מק/ מ/ 10

שינוי תוכנית מפורטת המהווה שינוי לתוכנית מ/ 216 , מ/ 231

מטרת התוכנית


שינוי נקודתי בנחלה מס' 33 - העתקת האזור המיועד לבית המגורים של בעל הנחלה לחלקן הצפוני של המגרש, כך שהאזור לשימוש חקלאי יהיה בחלקו הדרומי של המגרש.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 13/07/1997
פרסום לאישור ברשומות 13/07/1997 תאריך פרסום: 13/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4445. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 30/01/1997 תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. שנה עברית: התשנז . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 שינוי תוכנית מפורטת המהווה שינוי לתוכנית מ/ 216 , מ/ 231 שינוי
תוכנית 351-0276949 שינוי תוכנית מפורטת המהווה שינוי לתוכנית מ/ 216 , מ/ 231 שינוי