ג/ 7154

שנוי יעוד למגורים -ערב שיבלי

מטרת התוכנית


שינוי יעוד לשטח חקלאי הסמוך לגבול התכנית המתאר
ואשר קיים עליו מבנים מאוכלסים, לאיזור מגורים א'
לשם מתן ליגיטמציה לבנינים הקיימים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: שבלי

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 14/09/1993 תאריך פרסום: 14/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4414. עמוד: 4436. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/08/1993 תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1993.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 03/05/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/05/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 03/05/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 03/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה 05/06/1991
קבלת תכנית 12/08/1990