ג/ 7313

שנוי יעוד לתחנת תידלוק -מסעדה

מטרת התוכנית


פירוט המגרש המיועד לתחנת תדלוק.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מסעדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 18/02/1993 תאריך פרסום: 18/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4087. עמוד: 1835. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/01/1993 תאריך פרסום בעיתון: 18/01/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/09/1992
החלטה בדיון בהפקדה 01/04/1992
קבלת תכנית 21/02/1991