652-0770362

שימושי תיירות ביעוד מגורים ביישובי נגב מזרחי

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת הקמת מיזמי תיירות בדואית מקומית בתחום מגרשי המגורים בישובים הבדואיים בתחום שיפוט הועדה המרחבית נגב מזרחי.

עיקרי הוראותיה


א. הוספת שימוש תיירות עבור אירוח יומי, אכסון מסוג לינה מסורתית ואכסון מסוג יחידות אירוח כפרי ("צימרים") במגרשים בייעוד מגורים עד למקסימום מימוש של שימושי תיירות ב- 200 מגרשי מגורים ביישובים חורה ותל שבע (כל אחד), 150 מגרשי מגורים ביישוב כסייפה, 130 מגרשי מגורים ביישובים לקייה, ערערה בנגב ושגב שלום (כל אחד).
ב. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה לשימושי תיירות במגרשים בייעוד מגורים.
ג. קביעת שלבים והתניות למימוש שימוש התיירות בתחום התכנית.

דברי הסבר


תכנית זו תואמת את יעדי החלטות הממשלה 922 ו-2397 ומגמות פיתוח התיירות ומאפשרת הקמתם של מיזמי תיירות קטנים בעיר רהט הנשענים ברובם על המורשת הבדואית. מיזמים אלו, מעודדים צמיחה כלכלית תיירותית ומהווים תרומה חשובה לתעסוקת נשים בעיר ולחיזוק הקשר עם תיירים מהארץ ומחו"ל.
התכנית תאפשר את הסדרת המיזמים הקיימים ותיצור מסגרת שתיתן מענה לביקוש עתידי באמצעות שילוב שימוש תיירותי בהיקף מוגבל בייעוד מגורים.

מימוש שימוש זה יתבסס על זכויות הבניה המאושרות על פי התכניות התקפות. עם הגעת התכנית להיקפי מימוש בהתאם למצויין מטה ובסעיף 2.2 ו- 7.1 לתכנית זו, , הועדה המחוזית תשקול בהיוועצות עם משרד התיירות אם להמשיך את תוקף תכנית זו ובאלו תנאים. להלן פירוט נתוני המימוש האפשריים לכל ישוב:

חורה מימוש שימושי תיירות ב- 200 מגרשי מגורים.
כסייפה - מימוש שימושי תיירות ב- 150 מגרשי מגורים.
לקייה - מימוש שימושי תיירות ב- 130 מגרשי מגורים.
ערערה בנגב - מימוש שימושי תיירות ב- 130 מגרשי מגורים.
שגב שלום - מימוש שימושי תיירות ב- 130 מגרשי מגורים.
תל שבע - מימוש שימושי תיירות ב- 200 מגרשי מגורים.


התכניות נערכה בשיתוף הרשויות המקומית, הוועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מזרחי ומשרד התיירות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 3,760 חדר חדר +3,760 חדר הערכה על פי מקדם מימוש ריאלי של 1% מכלל מגרשי המגורים = כ-940 מגרשי מגורים * 4 יחידות אירוח במגרש.
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 75,200 מ"ר מ"ר +75,200 מ"ר הערכה של 470 מגרשים בנויים בהם יתאפשר 60 מ"ר עיקרי לתיירות + 470 מגרשים שטרם אושרו לבניה בהם יתאפשר 100 מ"ר לשימושי תיירות
מגורים (מ"ר) 5,794,412 מ"ר +5,869,612 מ"ר -75,200 מ"ר

מקום התוכנית


מגרשי מגורים בתחום היישובים תל שבע, חורה, כסייפה, ערערה בנגב, שגב שלום ולקיה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים חתומים
סקרים/חוות דעת/דוחות דו"ח מעקב מימוש תכנית להוספת שימושי תיירות במגרשי מגורים - חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות שימושי תיירות בייעוד מגורים בישובים הבדואים בנגב - מדגם מייצג של 11 מיזמי תיירות - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות מסמך החלטה ועדה מקומית - 21.11.2019 הורדה
תכתובת
תכתובות מסמכי פרסום להפקדה הורדה
תכתובות מסמכי פרסום להפקדה - לוחות מודעות במשרדי הועמ''ק הורדה
תכתובות מסמכי פרסום להפקדה - תרשים סביבה להצבת שלטים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/07/2022 תאריך פרסום: 31/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10694. עמוד: 10282. שנה עברית: התשפב . 9 5 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 25/07/2022 9 5
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/07/2022 9 5
החלטה בדיון באישור תכנית 12/06/2022 8 5
לא הוגשו התנגדויות 06/06/2022 8 5
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 28/03/2022 8 5
פרסום להפקדה בעיתונים 25/02/2022 תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 8 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/01/2022 8 5
פרסום להפקדה ברשומות 23/01/2022 תאריך פרסום: 23/01/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10148. עמוד: 2967. שנה עברית: התשפב . 8 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/01/2022 8 5
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/01/2022 8 5
החלטה בדיון בהפקדה 16/11/2020 4 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/12/2019 4 3
קבלת תכנית 02/10/2019 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 18/ 4/ 1 תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק תמ"א 18/ 4 שינוי מס' 1 כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 12/06/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 26/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 16/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/07/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/01/2022 הורדה