תמל/ 1105

ג'דיידה מכר - גבעות טנטור - רובע מגורים חדש

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת כ-8,500 יחידות דיור למגורים וכן 300 יח"ד מוגן, וכן שטחי תעסוקה ומסחר, תעשיה קלה ומלאכה, מוסדות ומבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, הרחבת מתקן לטיהור שפכים, מתקן לטיפול בפסולת וכיו"ב. וכן יצירת מערכת תכנונית מתאימה לשילוב בין חלק הישוב הוותיק לאזורי הפיתוח החדשים.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעודי הקרקע מ"קרקע חקלאית" בעיקרה לייעודי הקרקע המפורטים בתכנית.
ב. שילוב עקרונות תכנון לשילוב העיר הקיימת ואזורי הפיתוח החדשים.
ג. קביעת מגרשים וטיפוסי בינוי להקמת כ- 8,500 יחידות דיור ברמות צפיפות שונות במגוון טיפוסים, 300 יח"ד דיור מוגן וקביעת היקף כולל של כ- 180,000 מ"ר לתעשייה קלה ומלאכה וכ- 150,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר.
ד. התווית רשת הרחובות, שבילי אופנים ומערך התחבורה.
ה. קביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לבניה לרבות קווי בניין ומס' קומות.
ו. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי.
ז. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
ח. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה.
ט. קביעת מסדרון תשתיות עבור תשתיות חשמל, מים וביוב לרבות למטרת הסטת שני קווי מתח עליון.
י. קביעת הוראות לשמירה על הסביבה.
יא. קביעת הוראות להרחבת מתקן טיהור שפכים והוראות להקמת מתקן טיפול בפסולת.

דברי הסבר


התכנית משתרעת על שטח של כ- 4,200 דונם על גבעות טנטור. תחום התוכנית הוא מדרום ליישוב ג'דיידה מכר, מצפון לדרך מס' 85, ממערב לכביש 70 וממזרח לדרך מס' 6 העתידית. בנוסף כוללת התוכנית כ- 2,600 דונם מדרום לכביש 85 עבור הרחבת מט"ש (מתקן לטיהור שפכים) עכו.

התכנית כוללת כ - 8,500 יח"ד ו- 300 יח"ד מוגן ומייעדת את הקרקע למגורים, לתעסוקה ומסחר, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים ציבוריים המחולקים על ידי רשת רחובות היוצרת מבנני מגורים היוצרים מרקם אורבני אחוד. מבני המגורים בתכנית מבוססים ברובם על מודל הבלוק העירוני הפתוח אשר במרכזו מוקמו שטחים למבני ציבור ושטחים ירוקים פתוחים באופן המנגיש אותם לתושבים. רשת הרחובות המוצעת (בצורת גריד) מעודדת הליכה ברגל ומאפשרת שירות תח"צ מיטבי לתושבי הרובע. בנוסף ובמקביל לרשת רחובות זו מתוכננת רשת משלימה של שבילי הולכי רגל ירוקים ושטחים פתוחים ציבוריים.
הרחוב הראשי של הרובע משתרע ממזרח למערב והוא כולל שימושים מעורבים של מגורים, מסחר ותעסוקה בצפיפות מגורים גבוהה יותר משאר חלקי הרובע. במרכז רחוב זה מתוכנן מע"ר (מרכז עירוני ראשי) אשר מחבר בין הרובע לחלק הישוב הוותיק ובו תתאפשר הקמת שוק, דיור מוגן ושימושים עירוניים נוספים.
התוכנית כוללת מגוון טיפוסי דיור אשר מטרתם לאפשר פתרונות דיור מגוונים. טיפוסי הדיור כוללים צמודי קרקע בצפיפות נמוכה כמו גם בניינים בצפיפות גבוהה של 14 יחידות לדונם ומגוון טיפוסי דיור נוספים בצפיפויות שונות.

התכנית כוללת שטחי תעשייה קלה ומלאכה בהיקף של כ-180,000 מ"ר ותעסוקה ומסחר בהיקף של 150,000 מ"ר שמטרתם היא לשמר את אזור התעשייה הקיים במערב הישוב, לאפשר מעבר של תעשיות מתוך שכונות המגורים הקיימות אליו, לעודד תעסוקה למגוון רחב של אוכלוסייה ולייצר מקומות עבודה כמו גם לייצר רחובות עירוניים איכותיים מלווים במסחר.

חלק ניכר ממבני הציבור מוקמו לאורך רחובות המחברים בין הרובע החדש לישוב הוותיק על מנת להנגישם גם לתושביו. בנוסף, התוכנית כוללת מערך משמעותי של שטחים פתוחים: גבעות טנטור בדרום הרובע אשר ישומרו בחלקן כשטחי יער ויונגשו לציבור, פארקים עירוניים ושצ"פים ברמות שונות להנאת התושבים. בבסיס התוכנית עומד מערך של ניהול מי נגר אשר עושה שימוש במבנה הטופוגרפי של השטח עבור השהיה וחלחול של הנגר מהשטחים הבנויים. במערב התוכנית מוצע אזור הכולל בריכה לאיגום והשהיית מי נגר אשר יתוכננו כפארק. עוד מוצעים במערב התוכנית מסוף תחבורה וקאנטרי לצורכי ספורט ונופש. התכנית כוללת את כל הפתרונות הדרושים לפיתוח הרובע העירוני לרבות תשתיות מים, חשמל וביוב. בנוסף כוללת התוכנית הרחבה של בית העלמין של עכו ובית קברות מוסלמי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 300 יח"ד יח"ד +300 יח"ד דיור מוגן
דיור מיוחד (מ"ר) 21,000 מ"ר מ"ר +21,000 מ"ר דיור מוגן
דיורית (יח"ד) 500 יח"ד יח"ד +500 יח"ד צפי מימוש 30% מ 1565
דירות קטנות (יח"ד) 1,362 יח"ד יח"ד +1,362 יח"ד 16% יח"ד קטנות מתוך הסה"כ
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 38,323 מ"ר מ"ר +38,323 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 548,116 מ"ר מ"ר +548,116 מ"ר
מגורים (יח"ד) 8,514 יח"ד +100 יח"ד +8,414 יח"ד
מגורים (מ"ר) 965,518 מ"ר מ"ר +965,518 מ"ר
מסחר (מ"ר) 43,961 מ"ר מ"ר +43,961 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 68,780 מ"ר מ"ר +68,780 מ"ר

מקום התוכנית


מצפון לדרך מס' 85,
מדרום לישוב ג'דיידה-מכר
וממערב לדרך מס' 70.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים חתומים
ניקוז נספח מס' 5.4 - ניקוז - הנחיות תמ"א 1 לניהול נגר - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח מס' 4.3 - נוף - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.4-7 - חתכים לאורך - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 5- 2.5 - תנועה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 4- 2.5 - תנועה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 3- 2.5 - תנועה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.4-6 - חתכים לאורך - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
חשמל נספח מס' 8.1 - חשמל מתח עליון - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 17.1 - בינוי ופיתוח בית הקברות - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.1 - תכנית בינוי - מחייב לעניין מס' מבנים מינימאלי בייעודי קרקע הכוללים מגורים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ביוב נספח מס' 7.7 - ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.6 - בינוי חתכים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ביוב נספח מס' 7.2 - ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ביוב נספח מס' 7.4 - ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 2.6-2 - כביש 85 חתכים אופיניים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 2.6-1 - כביש 85 חתכים אופיניים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ביוב נספח מס' 7.5 - ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 16 - בדיקת התכנות תחבורתית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח מס' 6.0 - מים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ביוב נספח מס' 7.6 - ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח מס' 6.1 - מים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.4-2 - חתכים לאורך - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 2.3 - היררכיית כבישים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 2.7 - חתכים טיפוסיים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ביוב נספח מס' 7.1 - ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 2- 2.5 - תנועה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 1- 2.5 - תנועה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 2- 2.4 - דרכים חקלאיות - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.9 - טיפוסי בניה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.8 - בינוי חתכים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.7 - בינוי חתכים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.4-4 - חתכים לאורך - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח מס' 4.1 - נוף - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.10 - הנחיות עקרוניות לבינוי - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.0 - סקר עצים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.2 - תכנית בינוי - מחייב לעניין מס' מבנים מינימאלי בייעודי קרקע הכוללים מגורים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח מס' 4.2 - נוף - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.4-3 - חתכים לאורך - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח מס' 9.1 - נופי סביבתי - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח מס' 15.1 - חברתי כלכלי - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח מס' 5.0 - ניקוז - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח מס' 5.3 - בריכה לויסות מים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.5 - עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.4 - עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח מס' 5.2 - ניהול נגר עילי - מצב מתוכנן - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סקר סייסמי נספח מס' 14.1 - סקר הערכת סיכונים סייסמים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח מס' 5.1 - ניהול נגר עילי - מצב קיים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.4 - תכנית בינוי - מחייב לעניין מס' מבנים מינימאלי בייעודי קרקע הכוללים מגורים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 1- 2.4 - דרכים חקלאיות - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מצב מאושר נספח מס' 10.2 - מצב מאושר - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.5 - בינוי חתכים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 2.2 - תחבורה ציבורית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.3 - תכנית בינוי - מחייב לעניין מס' מבנים מינימאלי בייעודי קרקע הכוללים מגורים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סקר גיאולוגי נספח מס' 11.1 - סקר הידרוגיאולוגי - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מצב מאושר נספח מס' 10.1 - מצב מאושר - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.1 - עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.3 - תכנית כביש 70 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 2.0 - תנועה תכנית כללית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח מס' 9.4 - מגבלות - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח מס' 2.1 - תנועה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.2 - עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח מס' 9.2 - ח"ד אקוסטית סביבתית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.3 - עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.6 - עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.1 - תכנית כבישים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.4-5 - חתכים לאורך - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 3.4-1 - חתכים לאורך - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דרכים נספח מס' 2.6-3 - כביש מס' 70 חתכים אופיניים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ביוב נספח מס' 7.3 - ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח מס' 12.1 - טבלאות הקצאה ואיזון - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות תשריט כללי - 1:2500 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח מס' 9.3 - הרחבת מט"ש עכו - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח מס' 9.0 - נופי סביבתי / טבלה ה-1 בסעיף 5.3 הינה מחייבת - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר בערבית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.7 - עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח מס' 9.5 - מתקן לטיפול בפסולת - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח מס' 6.3 - מים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח מס' 6.2 - מים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 9 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 4 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 5 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 6 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 3 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 7 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 2 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 9 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 1 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום גיליון מס' 8 הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א תנאי סף וחוות דעת הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת דיון להפקדה 13.4 הורדה
תכתובות החלטת ביניים חוקר 8.1.23 הורדה
תכתובות מצגת מענה צוות התכנון 24.1.23 הורדה
תכתובות מצגת מענה צוות התכנון 24.1.23 הורדה
תכתובות סיכום ישיבת שולחן עגול אפריל 2021 הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הורדה
תכתובות מצגת דיון להפקדה חלק 1 הורדה
תכתובות מצגת דיון להפקדה חלק 2 הורדה
תכתובות מצגת מענה צוות התכנון 24.1.23 הורדה
תכתובות מצגת מענה צוות התכנון 24.1.23 הורדה
תכתובות מצגת מענה צוות התכנון 24.1.23 הורדה
תכתובות מצגת מענה צוות התכנון 24.1.23 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 19/04/2023 33 25
פרסום להפקדה בעיתונים 08/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 33 25
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 06/07/2022 33 25
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/06/2022 33 25
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/06/2022 33 25
החלטה בדיון בהפקדה 06/10/2021 23 15
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/09/2021 23 15
קבלת תכנית 19/09/2021 23 15

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4723 חלוקת מחדש מגרשים מחדש ללא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5002 חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץ ללא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5158 חלוקת מגרשים, כפר מסריק ללא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12988 מתקן טיפול שפכים, כפר מסריק ללא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023004 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 15/01/2023
סדר יום הורדה
2023003 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 12/01/2023
סדר יום הורדה
2023002 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 10/01/2023
סדר יום הורדה
2023001 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 05/01/2023
סדר יום הורדה
2023000 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 04/01/2023
סדר יום הורדה
2021029 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021068 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 15/01/2022
סדר יום הורדה
2021016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 06/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 06/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 06/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021011 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 27/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/06/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אגודה שיתופית מילואות פרוד הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות חברת הימנותא הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נגה - ניהול מערכות חשמל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתיבי ישראל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות קק"ל הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאליה אסדי הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים עקר הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים אסדי הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים עבדאללה אג'א הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוברשם אדהם הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוסאמה סלאמה ואחיו הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד כיאל הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד נימר ריאן הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סעד הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איליא חביב הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אימאן ואכד הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינס איוב ואחרים הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אכבאריה ודאד הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאס שאחדה הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר כיאל (קטין) הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר כיאל הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנטון גאבר הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנשראח סעד הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסדי יחיא הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עראבי אסחאק הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עראבי אסמעיל הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסעד מלחם הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארשיד לואי הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באסל מישראר ואח' הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בולוס מחו'ל ואח' הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בוקאעי עילאא ויאסמין הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בותינה נסראוי הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בילאל סויטאת הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא בלאל הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא בסאם הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסאם מסרי הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסאם מסרי (חלקה 7) הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פיראס ולואי בסל הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסל מוחמד הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל ג'אודת הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'והר שריהאן הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'יריס בדיע חביב הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל ג'מאל חוסין הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מיל עכר הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גמאל ונילי שעבאן הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ד"ר מוחמד כאמל הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוניא סעד (חלקה 23 ,40,35) הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיקאר עראבי הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאל כיאל הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרויש אניסה הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרויש עאישה הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הודא חליפה מלחם ואחר' הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות היבי סעיד הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות המוטרנות הבישופות היוונית קתול הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד הנדי הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל ואאל הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואיל ומחמוד מהדי אלחאג' הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואכד אחמד הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וטפה ודיע הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הנדי ורדה הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהאר עקר הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהיה שרקס הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זוהיר מיעארי הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זינאת ואכחד ארשיד (חלקה 14) הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זינאת ואכחד ארשיד (חלקה 20) הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זינאת ואכחד ארשיד (חלקה 22) הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד שאער הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדמון פאיז חביב הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסעד חביב הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא פאיז חביב הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סומיאל חביב הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד חודרוג הורדה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חודרוג מוחמד הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוריה דיב הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חכמת נסראוי הורדה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ורדאן וחאלד חלים הורדה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלמי שימי הורדה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמד כמאל חסיאן הורדה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמוד חמודלי הורדה
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמולה חאזם הורדה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנאני גמאל ואח' הורדה
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמד חסיאן הורדה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן ואכד הורדה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואכד חסן זידאן הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן נג'יב חאג' הורדה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חרינו נביל ואח' הורדה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טאהא רחאב ונואל הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסר עווד הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס יארה ואח' הורדה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף וטפה הורדה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף כיאל הורדה
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף מגיד כיאל ואביו הורדה
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף עקר וואח' הורדה
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף קסיס הורדה
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיא יונס הורדה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשרף כאיל הורדה
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד כיאל הורדה
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסר כיאל הורדה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל באסם ואח' הורדה
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלקה 23,38,1 כיאל מוסטפא אחמד הורדה
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל עדנאן (חלקה 43 , 4) הורדה
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל עדנאן (חלקה 43 , 4) הורדה
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כילאני בילאל הורדה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כלאל כיאל הורדה
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל שחאדה הורדה
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמיל חביב הורדה
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנסייה קתולית בכפר הורדה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנעאני חנה הורדה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנעאני רים הורדה
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לואי ופראס בסל (חלקה 40) הורדה
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאגדי כיאל הורדה
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאי מרקט הורדה
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאלק שינאוי הורדה
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאמור הוקף האסלאמי - מסגד בלאל הורדה
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תחסין מברשם הורדה
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מג'ד אסדי הורדה
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מדחת עראבי הורדה
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מהדי כיאל הורדה
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מואנס ואכד הורדה
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוברשם אדהם הורדה
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוהנד הואש הורדה
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוהנד מסעוד הורדה
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מווחמד עקר ואח' הורדה
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אחמד עלי הורדה
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אחמד שנאוי ואח' הורדה
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד בדוי הורדה
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חמולה הורדה
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד כאמל שיבל הורדה
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מגיד כיאל הורדה
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מועטי הורדה
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מיי ואחיו הורדה
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מלחם הורדה
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עדאל יונס הורדה
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עווד הורדה
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מומחמד עדאל מסרי הורדה
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל מוניר הורדה
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוניר ואמג'ד חליל הורדה
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונתסר מוחמד כיאל ומג'דה מכיל הורדה
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא מוסא הורדה
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחו'ל מחו'ל ואחר' הורדה
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד ועודיי אסדי הורדה
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוחמד אסדי הורדה
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד רבאח הורדה
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מכללת סכנין הורדה
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלחם מאונס הורדה
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלחם מחמוד הורדה
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנאר מועטי הורדה
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנה מסרי הורדה
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מסרים מרים ואח' הורדה
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרואן חנני הורדה
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משהור בסל הורדה
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת ואכד הורדה
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת מיעארי הורדה
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת קסיס הורדה
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאהד כיאל הורדה
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאג נגי'ה הורדה
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגים מרואן הורדה
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגם לוטפי ואח' הורדה
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניס יוסף הורדה
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראוי ואח'
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח יונס ואחרים הורדה
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח כסבארה הורדה
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח עבאסי הורדה
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמר וופא אסדי הורדה
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיל חנאני הורדה
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיל יונס הורדה
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיל יונס הורדה
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיר בירומי יובק הורדה
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סועד דיב הורדה
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סייד אחמד הורדה
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סימון פאיז חביב הורדה
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סכיני נאיף הורדה
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סכניני רוחי הורדה
174 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאח אסדי הורדה
175 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאח סמיחה הורדה
176 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאח קראקרה הורדה
177 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלים ווסאם עבאדי הורדה
178 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלים מחו'ל הורדה
179 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמי חרינו הורדה
180 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמיר טנוס הורדה
181 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמירה כיואן ואח' הורדה
182 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמרי עבדאללה הורדה
183 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סנונו יוסף הורדה
184 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד עפיף הורדה
185 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד פריד הורדה
186 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד יוסף כיאל ויוסף מגיד כיא הורדה
187 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד עאבדי הורדה
188 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבאדי מאהל הורדה
189 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבאדי עבד אלמנעם הורדה
190 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבאדי פיראס הורדה
191 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלטיף אל חאג הורדה
192 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלפתח שלאעטה ואח' הורדה
193 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה ואכד הורדה
194 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדי רושדי ואחיו הורדה
195 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עולא יונס הורדה
196 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר דיראי הורדה
197 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטא ארשיד הורדה
198 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטאף סעד הורדה
199 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיזבון המנוח יוסף כיאל הורדה
200 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם עישאן הורדה
201 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עישאן אלאא הורדה
202 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עכר ערפאת הורדה
203 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלדי עלא הורדה
204 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלא אחמד אלי הורדה
205 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי חאג הורדה
206 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי פדל וח'דיגה הורדה
207 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאר הואש הורדה
208 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאר כיאל הורדה
209 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאר עישאן הורדה
210 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמתות במקום הורדה
211 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפו מלחם (חלקה 35) הורדה
212 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפיף איברהים הורדה
213 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים עקר
214 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עראפת נעאמנה הורדה
215 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ערין עבאס (הנדי) הורדה
216 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאבא ראבעה הורדה
217 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאדי כיואן הורדה
218 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאזי חביב הורדה
219 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאטמה חטיב הורדה
220 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארוק חמולה הורדה
221 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארס חאג' הורדה
222 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארס מלחם הורדה
223 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארק מלחם הורדה
224 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פדוה מנסור הורדה
225 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות היב וראיף פהד חאג' הורדה
226 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואז אמיל הורדה
227 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פריד ג'אבר ווסים עישאן הורדה
228 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרידה אנטון הורדה
229 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם מסרי ואח' הורדה
230 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם עישאן הורדה
231 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרעאוי סלימאן ואח' הורדה
232 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי רבאח הורדה
233 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראני מלחם הורדה
234 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רדואן כיאל הורדה
235 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריאד אסדי ואח' הורדה
236 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריאל כנאני הורדה
237 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימון אבו רחמון הורדה
238 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימון פאיז חביב הורדה
239 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימונדה מסור הורדה
240 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימונדה מסור הורדה
241 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמאדן הורדה
242 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמאדן כיאל הורדה
243 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמזי מברשם הורדה
244 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס רשיד הורדה
245 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאדיה מוראד הורדה
246 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שוכרי מחו'ל הורדה
247 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שוקי ואכד הורדה
248 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טוני שחאדה הורדה
249 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שחאדה שאחדה הורדה
250 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שיח גאמל מופלח הורדה
251 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים שינאוי הורדה
252 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שינאוי נאדר הורדה
253 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפיק עלי הורדה
254 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרקאוי מוחמד הורדה
255 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תושבים שונים הורדה
256 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית רשות מקומית הורדה
257 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות היתם עכר הורדה
258 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות היתם עכר הורדה
259 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות היתם עכר הורדה
260 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות משרד האנרגיה הורדה