458-0997957

חלוקת תא שטח 2168 - מתחם 12 מתאר 1005

מטרת התוכנית


1. קביעת גבולות תאי שטח שהגדיר מתחם 12 במתאר מש/8-1 /1005

2. חלוקת תא שטח 2168 במתחם 12 מתאר מש/8-1 /1005

עיקרי הוראותיה


1. קביעת גבולות תאי שטח שהגדיר מתחם 12 במתאר מש/8-1 /1005
כגון בניה דרכים שצפ"ים ושבצ"ים
2. חלוקת תא שטח 2168 במתחם 12 מתאר מש/8-1 /1005 למגרשי בניה .
3. קביעת מגרשי בניה והוראות בניה לתא שטח 2168

דברי הסבר


התוכנית עוסקת בחלוקת קרקע שבחזקת עבד אלרחמאן סורה ( שעדיין רשומה ע"ש רשות הפיתוח ) בתא שטח 2168 המוצעת למגורים במתחם 12 לפי תכנית מתאר מש/8-1/ 1005

מתחם 12 קובע עוד 2 תאי שטח 2166 , 2161 למגורים אשר בבעלות רמי בנוסף לדרכים ושטחים ציבוריים בקרקע שבחזקת עבד אלרחמאן סורה ובקרקע של רמ"י.

הקרקע שבחזקת עבד אלרחמאן סורה מופרדת מהקרקע של רמי בתכנית חלוקה מאושרת ע"י רמ"י והועדה המקומית מזרח השרון מצורפת לתכנית .

יש לציין שאחוזי ההפקעה בקרקע של עבד אלרחמאן סורה והקרקע של רמ"י זהים ולכן אין צורך באיזון הפקעת שטחים וניתן לחלק תא 2168 בנפרד ללא פגיעה בזכויות של רמ"י.
שלד ת.ב.ע. זו יהווה בסיס לת.ב.ע מקבילה על ידי רמ"י לחלוקת השטחים שלהם לפי ראות עיניהם .

ראה טבלת חישוב הפקעות בנספח 1לתקנון .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 12,091 מ"ר מ"ר +12,091 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
הפקעות ורישום נספח 1 - חישוב הפקעות הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
חלוקה ורישום סקיצה - נספח לחוזה הורדה
חלוקה ורישום תכנית פרציליה חתומה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום מצב מוצע חתום הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות שינוי בין גרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 30/06/2022 תאריך פרסום: 30/06/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10633. עמוד: 9622. שנה עברית: התשפב . 12 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/06/2022 12 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/05/2022 12 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ 8/ 1/ 1005 זמר תוכנית מתאר מקומית כפיפות צפייה
תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1003 איבתאן. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 31/07/2022

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/06/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 29/06/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 29/06/2022 הורדה