תמל/ 1061

מתחם דרומי ערערה

מטרת התוכנית


תכנון מפורט של השכונה הדרומית בערערה תוך הוספת כ-3,750 יחידות דיור ביחס למצב המאושר, כולל מסגרת תכנונית להסדרת יחידות דיור קיימות וכן תכנון מפורט להרחבת אזור התעסוקה של היישוב.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי במערך ייעודי הקרקע מייעוד חקלאי ויער לייעוד: מגורים ב', מגורים ומסחר, תעסוקה, מסחר ותעסוקה, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים, שביל, דרך, דרך משולבת, מרכז תחבורה, חניון, בית קברות, מתקנים הנדסיים.
2. התוויית מערך הדרכים בתחום התכנית וחיבורו למערך התחבורה האזורי.
3. הרחבת כביש 65 ושדרוג מחלף ערה.
4. יצירת מערך שבילים וקישורו למרקם הבנוי הקיים.
5. קביעת זכויות בנייה לייעודים השונים בתכנית.
6. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבנייה.
7. קביעת תנאים והנחיות למתן היתר בנייה.
8. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות השטחים הפתוחים הציבוריים, השטחים למבני ציבור והדרכים (כולל תשתיות ושירותים).
9. קביעת הנחיות לפיתוח השטח והתשתיות בתחום התכנית לרבות הנחיות לעיצוב אדריכלי וחומרי גמר.
10.קביעת הוראות לגבי שמירה על עצים ושטחים פתוחים והוראות לאזורי השהייה לנגר.
11.קביעת הוראות לשמירה על הסביבה.
12.קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה/ הפקעה

דברי הסבר


התכנית מצויה בחלק הדרומי של הכפר ערערה אזור התכנון גובל ממערב בכביש 6513, מדרום ביישוב קציר ומצפון במרקם הבנוי של מרכז ערערה.

שטח התכנית המוצעת כ-2100 דונמים. מרבית שטח התכנון נכלל בתחום השיפוט של המועצה המקומית ערה-ערערה ובתחום תכנית המתאר הכוללנית של המועצה המצויה בהכנה 354-0207621. אזור התכנון כולל את מתחמים מס' 12 ו-13 של תכנית המתאר במלואם, חלקם ממתחם מס' 11 וכן חלק קטן במתחם 1. כמו כן כוללת התכנית שטחים בתחום המועצה האזורית מנשה, שטח ללא שיפוט ושטח מ"מ כפר קרע.

התכנית כוללת מספר אזורים מובחנים:

- אזור מגורים הממוקם מדרום למרקם הקיים של היישוב, חלקו בנוי וחלקו פנוי מפיתוח, בחלקו המערבי של אזור זה מאותר שטח לפארק שכונתי ולבית ספר תיכון טכנולוגי , (מתחם תכנון 2).
- אזור מגורים מוצע בחלק הדרום מזרחי של היישוב, אזור זה כולל ברובו קרקעות מדינה, במרכז מתחם זה מוצעים פארק שכונתי בתחום תחנת מעבר לפסולת קיימת ולצידו שטח עבור בית ספר תיכון נוסף. (מתחם תכנון 3).
- אזור תעסוקה קיים אשר עיקר תחום הרחבתו הוצע במסגרת תכנית המתאר הכוללנית . אזור התעסוקה נועד לתת מענה עיקרי לצרכי התעסוקה של היישוב וכן לאפשר העתקת עסקים המהווים מפגע במרקם הקיים במסגרת תכנית זו מוצעת הרחבה נוספת של אזור התעסוקה לכיוון דרום. (מתחם תכנון 1, חלק דרומי)
- הרחבה של אזור התעסוקה לאורך כביש מס' 6513 היוצרת רצף למרכז תחבורה המוצע לצד כביש 65 באזור המסומן כשטח פתוח בתכנית המתאר (מתחם תכנון 1, חלק צפוני).
- התכנית כוללת את אזור מחלפון קרע על כביש 65 וזאת לצורך תכנון הרחבת המחלף וכן שטח מיוער יער דרומית מערבית לדרך 6513 אשר מוכלל בתכנית כשטח פתוח מיוחד ע"פ הוראות תמ"א 35.

לאורך החלק הדרומי של התכנית מותווה "כביש 100" כרחוב מאסף מלווה במדרכות רחבות אשר מהווה את החיבור התשתיתי והאורבאני בין כל חלקי התכנית. רחוב זה משנה את אופיו בין הקטעים השונים.

תחום התכנית מהווה הרחבה לתחום השיפוט ותחום תכנית המתאר במספר אזורים:

- בדרום מערב מוצעת הרחבה , על קרקע מדינה, לצורך הרחבת אזור התעסוקה של היישוב. ההרחבה נדרשת מתוך הצורך להגדלת כלל שטחי התעסוקה ביישוב כדי לתת מענה לגידול באוכלוסייה, וכן לצורך הרחבת אזור תעסוקה מחוץ לתחום מגבלות קידוח מים קיים כדי לאפשר סוגי תעשייה ומלאכה נוספים ולאפשר העתקת עסקים היוצרים מטרד מתחום היישוב הקיים.
- בדרום מוצעת הרחבה לצורך עיבוי שימושי קרקע פעילים משני צידי כביש 100 וכן התאמות טופוגרפיות של תוואי הדרך.
- במזרח מוצעת הרחבה לצורך פיתוח שטחי מגורים בקרקע מדינה תוך חיבור השכונה החדשה והשכונה המזרחית של ערערה המצויה לקראת פיתוח.
- שטח פתוח מיוחד ושטח מחלפון קרע מצויים מחוץ לתחום השיפוט.

בתכנית נכללים מספר אזורים בהם יש אזורים מותרים לבנייה בהתאם לתכנית המתאר ענ/124 ענ/211 לשכונת מגורים בחלק המזרחי של התכנית ותכניות נקודתיות נוספות.

בתחום התכנית נכללים כ-330 בניינים קיימים, מתוכם 106 בניינים בתחומים המותרים לבנייה ע"פ תכניות מאושרות והיתרה מחוץ לתחום התכניות המאושרות. מספר יחידות הדיור במבנים אלו מוערך בכ-650 יחידות דיור. מתן מענה להסדרת הבינוי הקיים הוא אחת המטרות העיקריות של התכנית.

התכנית מוסיפה כ-3,750 יחידות דיור ביחס למצב המאושר וכוללת בסה"כ 4,422 יחידות דיור.
התכנית כוללת כ- 1,300יחידות דיור בקרקע המדינה, והיתרה בקרקע פרטית.
התוכנית מאפשרת הקמתן של עד כ-420 דיוריות בתחומה (בנוסף ליחידות הדיור).

הצפיפות הממוצעת באזורי הפיתוח החדשים בתכנית עומדת על 6.5 יח"ד לדונם/ נטו. בקרקע המדינה הצפיפות היא 8 יח"ד לדונם נטו. בקרקע הפרטית הצפיפות הממוצעת היא כ -6 יח"ד לדונם נטו.

התכנית כוללת זכויות בנייה שטחים עיקריים של כ-240 אלף מ"ר בייעוד תעסוקה ומסחר, כ-56 אלף מ"ר בייעוד תעשייה וכ-29 אלף מ"ר שטחי מסחר בייעוד מעורב מגורים ומסחר. סה"כ כ-325 אלף מ"ר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 169,024 מ"ר +10,099.12 מ"ר +158,924.88 מ"ר
מגורים (יח"ד) 4,844 יח"ד +650 יח"ד +4,194 יח"ד
מגורים (מ"ר) 752,004 מ"ר +154,379.73 מ"ר +597,624.27 מ"ר
מסחר (מ"ר) 87,816 מ"ר מ"ר +87,816 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 258,898 מ"ר +61,827.43 מ"ר +197,070.57 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט התכנית- לפי סעיף 106(ב) 1 הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון- מתחם ג' הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
אדריכלות נספח מתחמים לאיחוד וחלוקה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר בערבית - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח השתלבות - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח התמצאות - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון, נספח מלל מתחם ב' - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון- מתחם ג' - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון- מתחם ב' - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון, מתחם א'1 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון, נספח מלל מתחם א' - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון, נספח מלל מתחם א'1 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון מתחם א - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון, נספח מלל מתחם ג' - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף דו"ח סקר עצים בוגרים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח סביבתי - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נוף- עקרונות תכנון - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח פרוגרמה חברתית - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה בדיקת השלכות תחבורתיות - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה בדיקת השלכות תחבורתיות - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשתיות נספח מים וביוב- עקרונות תכנון - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז ניהול מי נגר עילי וניקוז - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי גיליון 4 מחייב לעניין קווי בניין ומגבלות בנייה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי גיליון 2 מחייב לעניין קווי בניין ומגבלות בנייה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי- גיליון 5, טיפוסי בינוי ואילוסטרציה כללית - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי גיליון 1 מחייב לעניין קווי בניין ומגבלות בנייה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי- גיליון 6 חתכי אורך - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי- גיליון 7, חתכי אורך - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי גיליון 3 מחייב לעניין קווי בניין ומגבלות בנייה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 2 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים טיפוסיים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 9 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 8 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים מדרג כבישים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 5 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וכבישים 2 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וכבישים 3 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וכבישים 4 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וכבישים 5 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 1 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 3 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 4 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 7 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים נספח תח"צ - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וכבישים 1 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך 6 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים נספח מים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח עצים על גבי מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח עצים על מצב מאושר - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נוף- תשריט - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח עצים בוגרים על תצ"א - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נוף- חתכים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב נספח ביוב - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב נספח ביוב, חיבורים אזורים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז הסדרת נחל עירון ע"פ תת"ל 38 ותמ"ל 1061 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז ניקוז פרופיל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז ניקוז תנוחה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מפת בעלויות נספח מפת בעלויות - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים - גרסת הפקדה הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר עדכון גרסת הוראות הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע גיליון 1 חתום ע"י מודד הורדה
התנגדויות התנגדות הועדה המקומית עירון לתמל-1061 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע גיליון 2 חתום ע"י מודד הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע גיליון 3 חתום ע"י מודד הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע גיליון 4 חתום ע"י מודד הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בשמיעת התנגדיות ע"י נאזר אבו עקל הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בשמיעה ע"י מועצה אזורית מנשה הורדה
תכתובות נוסח פרסום הפקדה הורדה
תכתובות מצגת חוקר דיון לאישור הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון להפקדה חלק 1 הורדה
תכתובות טבלת איזון - תיקון טעות סופר הורדה
תכתובות נוסח פרסום אישור תכנית - חתום הורדה
תכתובות נוסח פרסום - תיקון טעות סופר הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון להפקדה חלק 2 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בשמיעת התנגדויות 106ב 3.11.20 נואל סעאדה הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בשמיעת התנגדויות 106ב 3.11.20 יונס בדיע הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הותמ"ל הורדה
תכתובות החלטות מליאה הורדה
תכתובות החלטות ו. משנה להתנגדויות הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במליאה וועדת משנה ע"י החוקר 2.4.20 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בשמיעת התנגדיות 1.12.19 ו2.12.19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בשמיעת התנגדיות 08.12.19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במליאת הוועדה ב-15.7.20 על ידי יזם התכנית הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הותמ"ל הורדה
תכתובות הודעה על עמידה בתנאי סף הורדה
תכתובות נוסח פרסום לפי סעיף 106 ב' הורדה
תכתובות מצגת צוות שמיעה הורדה
תכתובות הוראות תיקון טעות סופר הורדה
תכתובות דו"ח חוקר ערערה הורדה
תכתובות מסמך החלטות ו. משנה להתנגדויות 28.4.21 הורדה
תכתובות מסמך החלטות מליאה 28.4.21 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 20/06/2022 94 58
פורסם לתיקון טעות סופר 20/06/2022 94 58
פרסום נוסח הודעה בדבר תיקון טעות סופר באתר אינטרנט 13/06/2022 93 58
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר תיקון טעות סופר 13/06/2022 שנה עברית: . 93 58 צפייה
דיון בבקשה לתיקון טעות סופר 12/06/2022 93 58
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/06/2022 94 58
פרסום לאישור בעיתונים 19/11/2021 תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2021. עיתון: כל אל ערב. 93 58
פרסום לאישור ברשומות 15/11/2021 תאריך פרסום: 15/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9992. עמוד: 1402. שנה עברית: התשפב . 93 58 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/11/2021 93 58
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/11/2021 93 58
החלטה בדיון באישור תכנית 28/04/2021 74 49
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 11/09/2020 תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: אל-סינארה. 74 49
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 11/09/2020 תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: אל-סינארה. 93 58
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 31/08/2020 74 49
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 02/04/2020 74 49
הוגשו התנגדויות 17/10/2019 53 37
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/08/2019 53 37
פרסום להפקדה בעיתונים 16/08/2019 תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2019. עיתון: מעריב. 53 37
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/08/2019 53 37
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/08/2019 53 37
החלטה בדיון בהפקדה 29/05/2019 34 27
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/05/2019 34 27
קבלת תכנית 19/05/2019 34 27

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תתל/ 38 דרך 65, מגן שמואל עד צומת מגידו שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-1033372 מתחם דרומי ערערה שינוי
תוכנית 354-1086545 מתחם דרומי ערערה שינוי
תוכנית 354-1090737 מתחם דרומי ערערה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021035 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 08/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
210 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 08/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
209 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 05/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
208 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 03/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019052 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 15/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019048 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 02/04/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
80 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 02/04/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
121 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 08/12/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
121 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 08/12/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
120 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 02/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
120 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 02/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
119 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 01/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
119 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 01/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר תיקון טעות סופר 13/06/2022 הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 31/08/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/11/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/08/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רשות העתיקות הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות הימנותא קק"ל הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות קק"ל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רמ"י הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס עבד אלסלאם אסעד ואחרים הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס פארס עלי הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד אבו שרקייה הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמי יונס הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אל עטיף חסן עקל הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חסן סאלם עקל הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשאד יונס ומשפחתו הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטף טסאד עיסא הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמר עקל, עקל מג'אדלה פוראת הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאתן אבראהים יונס הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזבון המנוח מחמוד דאר סייף הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דותן יושע הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונתהא מסארוה ופאטמה יונס הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרג מחמוד עקל הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוחמד עקל הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלוהאב קבלן הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בדר וחוסין מחמוד מרזוק הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בדיע יונס הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ספיה חדר עקל הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוחמד אבו עקל ונוספים הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא, איאד מחמוד, שכיב זוהיר מרעי הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עסלי הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאיד אבראהים יונס הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שייך חליל שאדי הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוניב אבראהים יונס הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס פארס עלי בשם בני משפחתו הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גוהאנה נביל חסן אחמד הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אבו שרקיה הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מסארווה הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יורשי חדרה עלי חליל אבו שרקיה הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועד קציר
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משרד הבריאות הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבד אלכרים ח'דר עקל הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיאב אחמד ח'אלד ונוספים הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נואל מחמוד סעאדה הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חוסין סאלם עקל הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד עקל הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חוסין שיך עבד הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חוסין עקל ווגיה אברהים מוחמד מרעי הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חסן סאלם עקל ואחמד ומוחמד ועבדאלטיף ועבדאלחפ הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא, מוחמד, מחמוד, אחמד שריף דאר מולחם הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יורשי חסן סלאח עבד אלכרים אבו עקל הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יורשי חסן סלאח עבד אלכרים אבו עקל הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חברת א. בטון מואסי הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד בסאם עקל הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקל בסאם סלימאן הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חסן סאלם הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאהדה פוראני הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלוהאב מחמוד חבאיב הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאהר סעיד קובהא הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו הלאל עלי הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס נביל ויונס חמזה הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מסארוה הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשיר עארף רושדי הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן אבו מלחם הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאם גזאמוי הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסאם אסעד יונס הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו שעלה פתחיה הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גם בשם אחיו מסרואה עבד מסרואה הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועד היישוב קציר באמצעות עו"ד מיכה גדרון הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת בלאדי סנטר באמצעות עו"ד תאופיק אבו שקרה הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קבוצת אריכאולוגים מסרדיניה באמצעות ד"ר שי בר הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אבו עקל באמצעות עו"ד ג'בארין מוחמד סובחי הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר מוסלח ג'אמל באמצעות עו"ד אלשייך זיאד הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלפתח ומוחמד אחמד דאר מסעוד באמצעות עו"ד תאופיק אבו שקרה הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיאד אבו עקל באמצעות עו"ד ג'בארין מוחמד הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיאד אבו עקל באמצעות עו"ד ג'בארין מוחמד סובחי הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלחפיז אבו עקל באמצעות עו"ד גזמאוי הורדה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שריף אבו עקל הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אבו עקל מחמוד ג'האד הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אבו עקל מחמוד סאלח הורדה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אבו עקל שריף הורדה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עקל שריף עו"ד אלשיך זיאד - 106 ב' הורדה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו שרקיה סאמי עו"ד אלשיך זיאד - 106 ב' הורדה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אבו שרקיה סאמי הורדה
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד אגבריה באמצעות עוד אגבריה נאדין הורדה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו כרטומה אחמד באמצעות עו"ד אלשיך זיאד - 106 ב' הורדה
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו כרטומה אחמד באמצעות עו"ד אלשיך זיאד - 106 ב' הורדה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אחמד אבו כרטומה הורדה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אחמד אבו עקל הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אחמד מוחמד עקל הורדה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעדה אחמד סלאמה הורדה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבדאללה שייך אחמד עבדאללה עו"ד אלשייך זיאד הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב איעתדאל מחמוד יונס הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אמילה יונס הורדה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אשרף ומהראן עיד הורדה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אשרף עקל הורדה
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס בהגת באמצעות עו"ד רמי גזמאוי הורדה
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב בסאם סלימאן עקל הורדה
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב בשיר כבהה הורדה
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב בשיר עארף רושדי הורדה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי ג'והג'אה באמצעות עו"ד וחיד עותמאן הורדה
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרזאקה ג'מיל הורדה
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאם גזאמוי באמצעות עו"ד רמי גזמאוי הורדה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פז חברת נפט גיא עירון בע"מ באמצעות עו"ד מנחם בלוזר הורדה
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב דאר מולחם עאמר הורדה
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב דייא סייף הורדה
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב האלה חבאיב ואחרים הורדה
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב האלה עבד אלקדר יונס הורדה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב הימנותא הורדה
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלכרים יחיא דיאב ונוספים עו"ד אלשייך זיאד הורדה
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב וסים חסן עקל הורדה
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועדה מקומית עירון הורדה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ועדה מקומית עירון הורדה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוחמד סלאח ועוד באמצעות עו"ד מואיד כבהה הורדה
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסד עיסא חאתם באמצעות עו"ד ג'בארין מוחמד הורדה
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאתם אסעד עיסה 106 ב' הורדה
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חאתם אסעד עיסה הורדה
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חבאיב כפאח ועוד הורדה
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חסן עיד הורדה
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וסים ומוחמד חסן עקל הורדה
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חתאם סייף הורדה
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד יונס הורדה
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד יונס באמצעות עו"ד יונס אחמד הורדה
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חליל ומוחמד יונס באמצעות עו"ד יונס אחמד הורדה
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מוחמד יונס הורדה
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מוסלח יונס באמצעות עו"ד יונס אחמד הורדה
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד יונס באמצעות תאופיק ג'בראין הורדה
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוסלח יונס באמצעות עו"ד יונס אחמד הורדה
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יונס בדיע הורדה
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יונס יוסף הורדה
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יונס מחמוד חסן הורדה
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יונס סמיח הורדה
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יונס עליא הורדה
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יונס פאטמה הורדה
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אבו עקל יוסף הורדה
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יוסף גמאל הורדה
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מאל יוסף סאלח באמצעות עו"ד רמי גזמאוי הורדה
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יורשי חסן עלי מראזקה ז"ל הורדה
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עקל מאגד מוחמד סאלם הורדה
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מהראן עקל
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלים ג'מאל מוחמד באמצעות עו"ד אבו אלמוהנד הורדה
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ייורשי המנוח עבד עווד מסארווה מוחמד אבן שרקיה ונוספים באמצעות עו"ד אלשייך זיאד הורדה
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מוחמד בסאם עקל הורדה
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקל ואחרים מוחמד חוסין 106 ב' הורדה
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מוחמד חוסין עקל ואחרים הורדה
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מוחמד מוסלח יונס הורדה
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יורשי המנוח מחמוד (אלחג') מוחמד סולימאן יונס עו"ד אלשייך זיאד הורדה
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מוחמד סלים גמאל  הורדה
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבדאללה שייך מוחמד עבדאללה עו"ד אלשייך זיאד הורדה
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מוסטפא דא מולחם הורדה
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשיד מחמוד הורדה
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מחמוד אבו עקל הורדה
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד יונס 106 ב' הורדה
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מחמוד יונס הורדה
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מחמוד מוחמד יונס הורדה
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מחמוד רשיד יונס הורדה
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מסעוד אחמד הורדה
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי שפיק, מחמוד מאגד מסעוד רפיק מסעוד עו"ד אלשייך זיאד הורדה
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים מרזוק באמצעות עו"ד רמי גזמאוי הורדה
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מרעי האני הורדה
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עמראנה נאדל פואז הורדה
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב נאהדה פוראני הורדה
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיאד נגאח באמצעות עו"ד רמי גזמאוי הורדה
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב נעיף אחמד עיסא הורדה
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סאאד עקל הורדה
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אחמד סאלם הורדה
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סאמר ופוראת עקל הורדה
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקל סמארה באמצעות עו"ד סאהר סברי מוחסן הורדה
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סמארה עקל הורדה
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סמייה עקל ואחרים הורדה
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סמיר ומהראן ונשאת עיד הורדה
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סמיר עיד ועוד הורדה
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סעאדה נואל הורדה
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עאטף עיסא הורדה
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עאיד יונס הורדה
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עאמר אבו זרקא הורדה
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עבד עווד מסרוואה הורדה
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עבד אלעזים יונס ואחרים הורדה
174 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עבדאללה אחמד עבדאללה שיי עו"ד אלשייך זיאד הורדה
175 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עביר ובלאל אבו הלאל הורדה
176 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עומר גמאל הורדה
177 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עומר חליל מסרוואה הורדה
178 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עוני עבד אלטיף מסעוד הורדה
179 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עוני עבד אלטיף מסעוד ואחרים הורדה
180 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עמאד אגבריה הורדה
181 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוחמד סלאח עקל באמצעות עו"ד סאלח אבו עקל הורדה
182 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד עקל הורדה
183 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאאד עקל באמצעות עו"ד זיאד אלשיך הורדה
184 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב פארס יונס ואחרים הורדה
185 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב פרג עקל הורדה
186 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מופיד צידאוי הורדה
187 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עקל ראיד באמצעות עו"ד זיאד אלשייך הורדה
188 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבדאללה שייך ראיד האני עבדאלהה עו"ד אלשייך זיאד הורדה
189 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס רבאב הורדה
190 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב רבאב יונס הורדה
191 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות למיא אבו רימא באמצעות עו"ד אבו פנה מוטיע הורדה
192 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב רנא מרזוק הורדה
193 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב רשדי חליל מסראווה ועוד הורדה
194 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב רשיד ג'האן ועלאא חוסין הורדה
195 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ו'גיה סלימאן שיך חליל עו"ד אלשייך זיאד הורדה
196 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות מועצה מקומית מנשה הורדה
197 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות ד"ר לילה יעקב משרד הבריאות הורדה