554-0905372

התחדשות עירונית במתחם אופיס - אזור

מטרת התוכנית


פינוי מפעל מלב אזור המגורים ביישוב והקמת מתחם מגורים חדש הכולל שטחי תעסוקה, מסחר מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

עיקרי הוראותיה


1. הריסת המפעל הקיים.
2. שינוי ייעודי קרקע מתעשייה, דרך לייעודים של מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים מסחר ותעסוקה, שצ"פ, מבנים ומוסדות ציבור, דרך מוצעת.
3. הקמת 730 יח"ד במבני מגורים בבניה מרקמית עם חזית מסחרית ובמבנים גבוהים,
4. 100 מתוך 730 יחה"ד תהיינה יח"ד בהישג יד לפי התוספת השישית לחוק התכנון והבניה.
5. הקמת מבנה תעסוקה (עם אפשרות להקמת דיור מוגן) בסמוך לכביש 1.
6. גובהם המירבי של מבני המגורים והתעסוקה ינוע בין 16 ל- 27 קומות, באופן מדורג מצפון לדרום.
7. הקמת מבנה ציבור על רחוב משה שרת בשטח של כ- 7 דונם, ובגובה מירבי של 8 קומות.
8. קביעת שטחי מסחר בקומות הקרקע של הבניינים למגורים, תעסוקה ומסחר.
9. הקצאת שטחים לשימושים ציבוריים בקומות הקרקע של מבני המגורים.
10. קביעת זכויות בניה והוראות לכל הייעודים והשימושים והוראות לייעודים השונים.
11. הקצאת כ- 5 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים.
12. קביעת זיקות הנאה.
13. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים בחלק מתחום התכנית.
14. קביעת הוראות בנושא איכות סביבה, חניה, ניהול נגר וניקוז, מים וביוב, חשמל, תנאים בהליך הרישוי וכדומה.

דברי הסבר


מתחם אופיס נמצא בחלק הצפוני של הישוב אזור בצמוד לדרך ארצית מס' 1. בשטח המתחם נמצא מפעל טקסטיל. התכנית מציעה לפנות את המפעל ולהקים במקומו מתחם ובו עירוב שימושים למגורים, לתעסוקה למסחר, למבנים ומוסדות ציבור ולשטחים פתוחים.
התכנית מציעה תכנון מקיים ע''י יצירת עירוב שימושים, קישוריות לסביבה, עידוד הליכתיות ושילוב סוגי בנייה שונים הכולל בנייה מרקמית עם חזית מסחרית, מגדלים, תעסוקה אפשרות לדיור מוגן, ומבנה ציבורי משמעותי. כמו כן, ישולבו במבני מגורים שטחים ציבוריים בקומות קרקע.
השכונה החדשה תכלול 730 יח"ד, מתוכם 630 יח"ד רגילות ו-100 יח"ד של דיור בהישג יד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 100 יח"ד יח"ד +100 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 12,500 מ"ר מ"ר +12,500 מ"ר מתוך סך שטחים לתעסוקה 40375 מ"ר, ניתן להמיר עד 25,000 לדיור מוגן. לחישוב כאן נלקחו 12,5000 מ"ר לדיור מוגן
דירות קטנות (יח"ד) 140 יח"ד יח"ד +140 יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 22,116 מ"ר מ"ר +22,116 מ"ר
מגורים (יח"ד) 630 יח"ד יח"ד +630 יח"ד
מגורים (מ"ר) 74,900 מ"ר מ"ר +74,900 מ"ר
מסחר (מ"ר) 4,710 מ"ר מ"ר +4,710 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 27,875 מ"ר +22,495 מ"ר +5,380 מ"ר מתוך סך שטחים לתעסוקה 40375 מ"ר, ניתן להמיר עד 25,000 לדיור מוגן. לחישוב כאן נלקחו 12,5000 מ"ר לדיור מוגן

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת בין דרך ארצית מס' 1 מצפון, רח' משה שרת מדרום, דרך אריאל שרון ממזרח ושכונת גני אזור במערב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ניקוז נספח ניהול נגר וניקוז - פרשה טכנית הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה ואיזון - עקרונות שומה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת הקצאה ואיזון הורדה
תשתיות נספח מים - פרשה טכנית הורדה
בינוי ופיתוח נספח פיתוח הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - תכנית הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
תשתיות נספח ביוב - פרשה טכנית הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
תנועה מפה תחבורתית הורדה
תשתיות נספח מים - תנוחה הורדה
הוראות פיתוח נספח נטיעות הורדה
תשתיות נסח ביוב - תנוחה הורדה
תשתיות נספח ניקוז - תנוחה הורדה
תנועה נספח תנועה - חתכי אורך הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר אנרגיה - פוטנציאל יצור הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצורכי ציבור הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות בחינת השלכות תחבורתיות הורדה
זכויות בניה מאושרות זכויות בנייה במצב מאושר הורדה
אדריכלות מסמך תיאור כללי הורדה
איכות הסביבה נספח סביבתי הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן תצהירים מעודכנים 14/11/2021 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תאום עם חברת חשמל הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תאום עם חברת חשמל לעניין תחמ"ש הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן תאום מול רשות העתיקות הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נספח תיאור כללי הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן מסמך תיאור כללי - 07_11_2021 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים - 19.12.2021 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה בדיקה תחבורתית מקדימה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מערכת תחבורה באזור הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום דיגיטלית - מספר מונה 12 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן תאום מול רת"א הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תשריט מצב מוצע חתום דיגיטלית ע"י מודד - 15.11.2021 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - 27.12.2021 - מספר מונה 13 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים - 27.12.2021 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה רשימת תיאומים : משרד התחבורה, רת"א, משרד הבטחון, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה. הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור ו"ד להחלטה - אפריקה ישראל הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצ"ב מוצע חתום ע"י המודד - גרסה מס' 11 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 01/12/21 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן תיאום מול נתיבי איילון הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן תיאום עם משרד הבטחון - מעודכן הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע - להפקדה הורדה
תכתובת
תכתובות הערות מתכנן המחוז הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 13/06/2022 42 23
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/01/2022 19 13
קבלת תכנית 11/11/2021 14 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית 599-0170134 פארק אריאל שרון-תב"ע צפונית כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ מק/ 2014 שינויים שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 370 שינוי
תוכנית מאא/ במ/ 26 שינוי יעוד שטח והגדלת צפיפות הבניה. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
918 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 13/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021086 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 10/04/2022
2021084 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 22/03/2022
2021083 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 13/03/2022
2021078 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 10/01/2022
2021070 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 21/12/2021
2021062 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 10/10/2021
2021052 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 09/08/2021
2021030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 07/03/2021
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 22/10/2020
2020014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - שולחן עגול - חיצוני 26/02/2020