504-0266817

שביל השקד, כפר שמריהו

מטרת התוכנית


הסדרת דרך סטטוטורית לאורך שביל השקד בכפר שמריהו לשם הסדרת נגישות למגרשי מגורים אשר לאורכו וכן הגדלת פוטנציאל מספר יח"ד לאורך הרחוב מ-25 יח"ד ל-51 יח"ד.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד מ-אזור מגורים א' ושטח חקלאי ב' ל-מגורים א', דרך מוצעת ושטח ציבורי פתוח
הגדרת זכויות בנייה למגרשים.
קביעת הוראות בינוי, תכסית ועיצוב אדריכלי.
הגדרת קווי בניין למגרשים.
קביעת הוראות למעבר תשתיות.

תנאים לפי סעיף 78
הוועדה המקומית רשאית ליתן היתרים ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
הבנייה החדשה, לרבות שיפוץ, תהיה בתחום קווי הבניין המסומנים בתרשים המצורף לפרסום לפי סעיף 78 ולא תהיה בסתירה לתכנית מס' 504-0167890 שבהכנה.
זכויות הבנייה, מגבלות בנייה ושימושים יהיו בהתאם לתכניות מאושרות ללא אפשרות להקלות ולשימוש חורג.
הבנייה החדשה לא תסכל את מטרותיה של תכנית מס' 504-0167890 שבהכנה.

דברי הסבר


התכנית שבנדון, ביוזמת המועצה המקומית כפר-שמריהו, נועדה להסדיר דרך סטטוטורית לאורך תוואי שביל השקד בכפר שמריהו. בבד בבד, התכנית מציעה הגדלת זכויות במגרשי המגורים הפרוסים לאורך הדרך הסטטוטורית וקביעת הוראות לבינוי ופיתוח.

שביל השקד משמש כיום כגישה הבלעדית לכ-10 חלקות מגורים שחלקן בייעוד חקלאי ב' וחלקן מגורים א'. השביל מתבסס על חלקות "מטרוקה" שרוחבן אינו עולה על 5 מ' וייעוד הקרקע שלהן אינו דרך כי אם חקלאי ב' ומגורים א'. התכנית הנדונה מציעה לקבוע דרך ברוחב מינימאלי של 12 מ' בתוואי שביל השקד וזאת תוך הפקעות מידתיות מחלקות המגורים הסמוכות.
במקביל, התכנית מציעה להגדיל את זכויות הבנייה: מ-25 יח"ד ו-4,200 מ"ר עיקרי (לא כולל הקלות כמותיות) כיום ל-51 יח"ד מוצעות ו-15,000 מ"ר (ללא אפשרות להקלות כמותיות מעבר לכך).

התכנית מבוצעת תוך שיתוף בעלי הקרקע.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 09/06/2016 תאריך פרסום: 09/06/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7281. עמוד: 7679. שנה עברית: התשעו . 4 3 צפייה
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 16/05/2016 4 3

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
836 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 16/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
836 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 16/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 29/05/2016 הורדה
נוסח פרסום 15/03/2015 הורדה
נוסח פרסום 27/04/2015 הורדה
נוסח פרסום 03/11/2014 הורדה