תתל/ 22/ ג

השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לשינויים נקודתיים לתתל/ 22 המסילה המזרחית ולתתל/ 22א, לצורך הסדרת דרכי גישה והסדרת תשתיות לשם ביצוע המסילה.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לדרך מוצעת.
2. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ומגבלות בניה א', לדרך מוצעת, חניון.
3. שינוי יעוד קרקע מדרך לקרקע חקלאית.
4. שינוי יעוד ממסילת ברזל למפגש דרך/מסילה.
5. שינוי יעוד ממגבלות בניה א' למסילת ברזל מוצעת.
6. שינוי יעוד ממגבלות בניה למסדרון תשתיות תת-קרקעיות והנחיות מיוחדות.
7. קביעת הוראות למניעת מפגעים במהלך עבודות ההקמה.
8. קביעת הוראות לעניין מבנים להריסה.

דברי הסבר


תכניות המסילה המזרחית - תתל/ 22 ותתל/ 22 א' קיבלו תוקף בשנת 2012 .
עם התקדמות התכנון המפורט לביצוע של המסילה המזרחית, עלה צורך בעריכת מספר שינויים ועדכונים בתכנית. השינויים כוללים 8 השלמות נקודתיות לאורך המסילה, במרחב שבין תחנת טירה לבין מחלף לוד, ומוגשים כתת"ל משלימה לתתל/ 22, במסגרת תתל/ 22 ג' (להלן "התכנית" או "תכנית זו").
להלן השינויים:
1. השלמת חיבור גשר טירה דרום - הסדרה סטטוטורית של הגישה המזרחית לגשר קיים, החוצה את כביש 6 ואת המסילה המזרחית, שלא הושלם בעבר.
2. גישה לתחמ"ש אייל - הסדרה מחודשת של דרך גישה אל תחמ"ש אייל מדרך מס' 5504, כתוצאה מניתוק הדרך בתתל/ 22.
3. גישה לתחנת רכבת אלעד - תכנון תוואי חלופי עקב הימצאות עתיקות על תוואי הדרך שאושר בתתל/ 22.
4. הוספת גשר חקלאי בנחשונים - הוספת מעבר חקלאי מעל המסילה לצורך מתן מענה לצרכי הפעילות החקלאית של קיבוץ נחשונים.
5. הרחבת קטע רצועת מסילת ברזל מול מזור, דרומית לתחנת אלעד, עבור מסלול תפעולי לויסות תנועת רכבות מטען. לצורך הקמת שטח תפעולי בעל חשיבות ונחיצות לרכבת, כהשלמה לשלוחה מסילתית מאושרת למסוף מטענים בטירת יהודה.
6. ביטול הפ"מ 119 ותוספת דרך גישה לבית עלמין רינתיה - השלמה לדרך גישה אל בית העלמין רינתיה שאושרה בתתל/ 22א, וביטול הפ"מ 119 שאושרה בעבר בתתל/ 26.
7. רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה מפלסית (הפ"מ) 121 - הרחבת הקו הכחול לצורך פינוי הקווים הקיימים והעתקתם למיקום חדש, ושינוי יעוד מ -"תחום מגבלות בניה ופיתוח" לייעוד קרקע שיאפשר ביטוי נכסי הולם לרצועות הדלק.
8. רצועת תשתיות בסמוך לנתב"ג - הסדרת העתקת תשתיות בתחום מגבלות הבניה בתתל/ 22, המתחייבת כתוצאה מתכנון מחלף אל על.

מקום התוכנית


8 מתחמים לאורך תוואי המסילה המזרחית, הנמצאת בכללותה בחלקה המזרחי של המדינה, לאורך כבישים ארציים 6 ו-444, במרחב בין טירה לבין לוד.
איתור מס' 8 נמצא בתחום הועדה המקומית/ מחוזית נתב"ג מחוז מרכז.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נופי- איתור 6- ביטול הפ"מ 119 והסדרת דרך גישה חלופית לבית עלמין רנתיה הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 8- רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- איתור 4- הוספת גשר חקלאי נחשונים הורדה
תנועה חתך לאורך - איתור 3- שינוי תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד הורדה
תנועה חתכים לרוחב ולאורך, טבלת תגמירים - איתור 4- הוספת גשר חקלאי נחשונים הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- איתור 2- הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש במחלף אייל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- איתור 7- הסדרת העתקת קווי דלק סמוך להפרדה מפלסית 121 הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 2- הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש במחלף אייל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- איתור 1- חיבור מזרחי לגשר טירה דרום הורדה
תנועה חתך לאורך וחתכים לרוחב- איתור 1- חיבור מזרחי לגשר טירה דרום הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 4- הוספת גשר חקלאי נחשונים הורדה
תנועה חתך לאורך וחתכים לרוחב- איתור 2- הוספת דרך גישה לתחמ"ש במחלף אייל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- איתור 3- שינוי תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 1- חיבור מזרחי לגשר טירה דרום הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח נוף כללית וחתכים טיפוסיים - איתור 8- רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 3- שינוי תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 6- ביטול הפ"מ 119 והסדרת דרך גישה חלופית לבית עלמין רנתיה הורדה
תנועה חתך לאורך - איתור 4- הוספת גשר חקלאי נחשונים הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 7- העתקת קווי דלק סמוך להפרדה 121 הורדה
תנועה מעבר תת"ק תנוחה כללית וחתכים - איתור 6- ביטול הפ"מ 119 והסדרת דרך גישה חלופית לבית עלמין רנתיה הורדה
תנועה תנועה, ניקוז ותיאום מערכות- איתור 5- הרחבת רצועת המסילה מול מזור הורדה
תנועה חתך לאורך - איתור 6- ביטול הפ"מ 119 והסדרת דרך גישה חלופית לבית עלמין רנתיה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוות דעת לנושא עצים בוגרים לאיתורים מס' 2, 6, 8. הורדה
בינוי חוברת מבני דרך הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 2- הוספת דרך גישה לתחמ"ש במחלף אייל הורדה
נספחים מאושרים תנועה - גיליונות 1-5 הורדה
נספחים מאושרים נספח נופי גיליונות 7-8 הורדה
נספחים מאושרים נספח נופי גיליונות 4-6 הורדה
נספחים מאושרים נספח נופי גיליונות 1-3 הורדה
נספחים מאושרים מעבר תת קרקעי הורדה
נספחים מאושרים חתכים הורדה
נספחים מאושרים חוברת מבני דרך הורדה
נספחים מאושרים חוות דעת סביבתית הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר גיליונות 6-8 הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר גיליונות 1-5 הורדה
נספחים מאושרים תנועה - גיליונות 6-8 הורדה
דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 1- חיבור מזרחי לגשר טירה דרום הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 7- הסדרת העתקת קווי דלק בסמוך להפרדה 121 הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 6- ביטול ה"מ 119 והסדרת דרך גישה חלופית לבית עלמין רנתיה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 3- שינוי תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 8- רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 5- הרחבת רצועת המסילה מול מזור הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- איתור 4- הוספת גשר חקלאי נחשונים הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת מליאת הותל 1/2015 ביום 9.2.15 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ועדת משנה להערות והשגות ולמליאת הותל 2.11.15 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 10/05/2016 30 25
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/05/2016 30 25
פרסום לאישור ברשומות 10/05/2016 תאריך פרסום: 10/05/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7262. עמוד: 6020. שנה עברית: התשעו . 30 25 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 04/01/2016 30 25
המלצה לממשלה לאישור תכנית 02/11/2015 30 25
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 26/10/2015 תאריך פרסום: 26/10/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7133. עמוד: 700. שנה עברית: התשעו . 25 22 צפייה
התקבלו הערות / תגובות 22/10/2015 25 22
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 07/08/2015 תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2015. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2015. עיתון: כל אל ערב. 25 22
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 27/04/2015 15 14
העברה להערות / תגובות 27/04/2015 15 14
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 07/04/2015 15 14
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 07/04/2015 15 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/03/2015 15 14
קבלת תכנית בות"ל 18/03/2015 15 14

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 403-0215640 השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22 כפיפות
תוכנית תתל/ 79 השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22 שינוי
תוכנית תמל/ 1076 השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22 שינוי
תוכנית 499-0241513 השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
829 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 30/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
829 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 30/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 09/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 02/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 02/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/10/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 07/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2015014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 07/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2015014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 07/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2015003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 27/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 09/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 27/07/2015 הורדה