תתל/ 55

תחנת כוח צומת אנרגיה

מטרת התוכנית


קביעת הוראות לצורך הקמת תחנת כח מוסקת בגז טבעי במחזור משולב, שתופעל בהספק נומינאלי (base load ) של כ-360 מגה וואט ולצורך חיבורה למערכות ההולכה הארצית של חשמל וגז טבעי ולביצוע כל פעולה הנדרשת להקמתה ולהפעלתה.

עיקרי הוראותיה


א. ייעוד שטח לתחנת כוח בהספק נומינאלי של כ-360 מגה וואט, המופעלת באמצעות גז טבעי, לחצר מיתוג ולתחנת גז.
ב. קביעת תנאים לחיבור תחנת הכוח למערכת ההולכה לגז טבעי, הוספת תחנת מגופים, רצועת תשתית הולכת גז ותחנת הפחתה ומדידה להזנת תחנת הכוח.
ג. קביעת תנאים לחיבור תחנת הכוח למערכת החשמל להוצאת החשמל מהתחנה ולהקמת מסדרון תשתית עילי חדש לקווי מתח על ועליון והפעלתם.
ד. קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה של כל המתקנים והמבנים הקבועים בתכנית זו ולהפעלתם.
ה. קביעת תנאים להפעלת תחנת הכוח.
ו. קביעת הוראות למניעת או למזעור מפגעים סביבתיים העלולים להיגרם מהקמת תחנת הכח והפעלתה.

דברי הסבר


עניניה של התכנית, המוגשת על ידי חברת צומת אנרגיה בע"מ בשליטה של החברות "דנהם קפיטל" ו"רפק תקשורת ותשתיות בע"מ", היא תחנת כוח במחזור משולב -יחידת ייצור המשלבת בין טורבינת/ות גז וטורבינת קיטור. התחנה המוסקת בגז טבעי כדלק עיקרי בהספק של כ-360 מגה וואט.
תחנת כוח זו נכללת בתכנית האב למשק החשמל של משרד האנרגיה והמים, לשנים 2010 - 2020, וזאת לאור מדיניות ממשלת ישראל בשנים האחרונות לעודד הקמתן של תחנות כח בידי יצרנים פרטיים, בין היתר, לשם הגברת התחרות, הגדלת כושר ייצור החשמל במשק וצמצום הפגיעה באיכות הסביבה.

טכנולוגיה של יצור חשמל במחזור משולב, בגז טבעי נחשבת כידידותית יותר לסביבה ומקנה לתחנה זו ייתרונות, בשל הניצולת הגבוהה.

התחנה ממוקמת בשטחי המועצה האזורית שפיר, מרחבי תכנון מקומיים שפיר, לכיש, יואב וקרית גת, על אדמות קיבוץ נתיב הל"ה, ברביע הדרום- מערבי של צומת פלוגות, על צומת הכבישים 40 ו- 35.
תחנת הכוח מוצעת על מגרש בגודל של כ- 74 ד'. התחנה תייצר חשמל באמצעות טורבינות הפועלות על גז טבעי וטורבינת קיטור שתנצל את הקיטור המיוצר מהחום השיורי בגזי הפליטה של טורבינות הגז. החשמל יוזרם לרשת ההולכה הארצית (מתח על -400 ק"ו) באמצעות שנאים וחצר מיתוג שתוקם בשטח התחנה.

התחברות למערכת ההולכה של גז טבעי/תשתית ארצית - האתר המוצע לתחנת הכוח ממוקם בסמוך לצנרת הגז (לפי תמ"א 37) ולמערכת להולכת חשמל ב 161 ק"ו ו - 400 ק"ו בהמשך.
גז - תחנת הכח תחובר למערכת הולכת הגז הטבעי באמצעות תחנת מגופים, עם התפצלות חדשה, שתוקם בתחום רצועת הגז שבין תחנות קריית גת לסגולה. קו הגז שיספק גז לתחנת הכוח יוטמן בקרקע ויעבור בסמוך לכבישים 40 (ציר צפון דרום) וכביש 35 (ציר מזרח-מערב), בשטח רצועת תשתיות קיימת, עד למתקן להפחתת לחץ (PRMS) הנמצא בשטח התחנה (ראו להלן).

אורך צינור הגז הינו 1.5 ק"מ לערך וקוטרו יהיה בהתאם לתכנון של חברת נתיבי גז (נתג"ז) ו/או בעל רשיון מערכת ההולכה. התכנון הסטטוטורי יאפשר תכנון מפורט של קו עד קוטר של "18 (לרבות רצועת צינור, קווי בניין ותחום סקירה). הקוטר הסופי יקבע ע"י חברת נתג"ז ו/או בעל רשיון מערכת ההולכה במהלך התכנון המפורט ובהתחשב בצרכים התחזוקתיים והתפעוליים.
לתוואי הגז המוצע, לפי הבדיקות שנערכו, אין מקבילות עם קווי חשמל במתח גבוה ומעלה.

תחנת הגז להפחתת הלחץ (PRMS) תמוקם בסמוך לדופן המערבית של תחנת הכח, שם יוקצה מגרש בשטח של 2.5 דונם, תחנה זו, לפי ההנחיות של הרשות לגז טבעי, תאפשר חיבור של חברת חלוקה ע"י נתג"ז ו/או בעל רשיון מערכת ההולכה.
המיקום הסופי של תחנת ההפחתה נקבע בהתאם לסקר מרחקי ההפרדה ולסקר סיכונים לתחנה, ובהתאם לכלל התקנים וההנחיות הרלוונטיות.

חשמל- תחנת הכח תחובר למערכת הולכת חשמל 400 ק"ו באמצעות הקמת קו מתח על חדש (400 ק"ו) שרובו עובר באיחוד תשתיות ממזרח ובצמוד לקו מתח עליון (161 ק"ו) קיים. תכנון , הקמה והפעלת קו החשמל- על ידי חברת החשמל.

מקום התוכנית


כ- 1 ק"מ ממערב לצומת פלוגות ומדרום לכביש 35, בצמוד למט"ש קריית גת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
הוראות בזמן בניה הורדה
תשריט התכנית תשריט מצב מוצע- מילואה הורדה
בינוי תכנית בינוי והעמדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט -שמירה על עצים בוגרים הורדה
ניקוז המסמך כולל חוברת הוראות (6 עמודים) ותשריט ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת הוראות הורדה
תשתיות אורטופוטו (הכולל תשתיות קיימות ומאושרות) הורדה
נספחים מופקדים תשריט ייעודי קרקע רמת מקומית – לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים בינוי - חלופה ד - סעיף 149 הורדה
נספחים מאושרים בינוי - חלופה ג - סעיף 149 הורדה
נספחים מאושרים בינוי - חלופה ב - סעיף 149 הורדה
נספחים מאושרים בינוי - חלופה א - סעיף 149 הורדה
נספחים מאושרים היבטים סביבתיים כתוצאה משינוי הקונפיגורציה - סעיף 149 הורדה
נספחים מאושרים הערכת השפכת שינוי הקונפיגורציה של תחנת הכח על איכות האוויר - סעיף 149 הורדה
נספחים מאושרים תשריט ייעודי קרקע רמת מקומית הורדה
נספחים מאושרים תשריט ייעודי קרקע רמת ארצית ומחוזית הורדה
נספחים מאושרים נספח הוראה לעת הקמה הורדה
נספחים מאושרים נספח תשתיות הורדה
נספחים מאושרים נספח לניהול מי נגר וניקוז הורדה
נספחים מאושרים נספח עצים בוגרים הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה-החלק המתייחס להוצאת אנרגיה מתכ"ח הורדה
קומפילציה תשריט יעודי קרקע מאושרים רמה מקומית ,גיליון 1 מתוך 2 הורדה
קומפילציה תשריט יעודי קרקע מאושרים -רמה מקומית ,גיליון 2 מתוך 2 הורדה
קומפילציה תשריט יעודי קרקע מאושרים רמה ארצית ומחוזית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת מליאת הות"ל 01/2017 ביום 23.01.2017 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר לו. משנה להקלות 21.11.2022 הורדה
תכתובת
תכתובות דוח חוקר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בשינוי לתכנית שאושרה 10/03/2016 39 30
פרסום לאישור ברשומות 10/03/2016 39 30
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 04/01/2016 39 30
המלצה לממשלה לאישור תכנית 28/07/2014 28 23
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 28/07/2014 39 30
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 11/06/2014 תאריך פרסום: 11/06/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6817. עמוד: 6051. שנה עברית: התשעד . 28 23
התכנית פורסמה להערות והשגות 11/06/2014 39 30
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 23/05/2014 תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2014. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2014. עיתון: מקור ראשון. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2014. עיתון: כל אל ערב. 28 23
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 04/11/2013 28 23
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 25/06/2013 10 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/12/2012 10 8
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 26/11/2012 10 8
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית בתנאים 25/06/2012 39 30
קבלת תכנית בות"ל 19/05/2011 10 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 1 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מרוטנברג לתחמ"ג פ"ת שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 23/ 10 תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 10 - מסילות ברזל באזור הדרום. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 62 תכנית מתאר ארצית לדרכים-שינוי 62-דרך 6 בין דרך 39 ודרך 33 - תמא/1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ 1 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ת שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 9/ א מסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14 תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום שינוי צפייה
תוכנית 6/ 02/ 224 תכנית מתאר שפיר שינוי
תוכנית 6/ 03/ 248 פרוזדור הנדסי (קו דלק) "12 - צומת גבעתי שינוי צפייה
תוכנית 9/ 02/ 101/ 37 שכונת מגורים נופש וספורט - קרית גת שינוי צפייה
תוכנית 6/ 03/ 183/ 2 הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר שינוי
תוכנית 6/ 03/ 204/ 3 מתקני טיהור קרית גת שינוי צפייה
תוכנית 6/ 03/ 207 ביטול ואיחוד חלקות, קביעת יעדים ואזורים שינוי
תוכנית 6/ 03/ 296 יער שחר שינוי צפייה
תוכנית ד/ 6/ 02/ 268 מחלף פלוגות דרכים מס' 35/40 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 55/ א תחנת כוח צומת אנרגיה שינוי
תוכנית תמא/ 37/ 3/ ב תחנת כוח צומת אנרגיה שינוי
תוכנית 634-0920397 תחנת כוח צומת אנרגיה כפיפות
תוכנית 616-0839613 תחנת כוח צומת אנרגיה כפיפות
תוכנית 631-0734772 תחנת כוח צומת אנרגיה כפיפות
תוכנית 631-0741611 תחנת כוח צומת אנרגיה כפיפות
תוכנית 631-1126457 תחנת כוח צומת אנרגיה אישור ע"פ תת"ל
תוכנית תתל/ 55/ 2019/ 2/ 2019 תחנת כוח צומת אנרגיה היתר בניה
תוכנית תתל/ 55/ 2019/ 3/ 2019 תחנת כוח צומת אנרגיה היתר בניה
תוכנית תתל/ 55/ מ/ 2019/ 2/ 2021 תחנת כוח צומת אנרגיה היתר בניה
תוכנית תתל/ 55/ 2019/ 1/ 2021 תחנת כוח צומת אנרגיה היתר בניה
תוכנית תתל/ 55/ 2019/ 4/ 2019 תחנת כוח צומת אנרגיה היתר בניה
תוכנית תתל/ 55/ 2019/ 1/ 2019 תחנת כוח צומת אנרגיה היתר בניה
תוכנית תתל/ 55/ הק/ 1/ 2017 תחנת כוח צומת אנרגיה הקלה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021020 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 21/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021017 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 08/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017001 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 23/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014010 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 28/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 28/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 23/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
811 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 23/06/2014
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 16/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013021 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 04/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012015 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 25/06/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 27/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 07/04/2014 הורדה
נוסח הודעה בדבר הקלה מהתכנית 05/09/2022 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 06/11/2022 הורדה