356-0177162

מרכז נופש וספורט עוספיה

מטרת התוכנית


שינוי גודלם ומיקומם של תאי השטח בתוך תחום חלקה 127 תוך השלמת שטחי השירות עפ"י התקנות העדכניות ומבלי לשנות את סך השטחים העיקריים שנקבעו בתכנית עד/188, שינוי קווי בניין וקביעת הוראות אדריכליות.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי גודלם ומיקומם של תאי השטח בתחום חלקה 127 כך שנוידו 1841 מ"ר שטחים עיקריים מייעוד ספורט ונופש לייעוד מלונאות., מבלי לשנות את סך השטחים העיקריים שנקבעו בתכנית עד/188.
2. הגדרת קווי בניין.
3. מתן הוראות אדריכליות.
4. התכנית מוסיפה שטחי שירות בסך של 3,277 מ"ר על פי תקנות התכנון והבנייה, למטרת תוספת מרחבים מוגנים, מעברים לאורחים, מעברים לעובדים, חדרי שירות לתחזוקת חדרים, חדרי מכונות, חדרי מערכות, אזורי פינוי אשפה וטיפול בפסולת ומחסנים לאחסנת מזון.
תוספת שטחי השירות :
לתא שטח 101 (מבנים ומוסדות ציבור) - 100 מ"ר
לתא שטח 601 (מלונאות) - 2093.5 מ"ר
לתא שטח 603 (מלונאות) - 873 מ"ר
לתא שטח 401 (ספורט ונופש) - 210.5 מ"ר
5. הגדרת שטח תת קרקעי לחניה.
6. הגדרת תאי שטח 604 ו-605 כתיאום בין תכנית מאושרת עד/188 לתכנית זו. ייעוד תאי השטח 604 ו-605 יהיה מלונאות כהגדרתו בתכנית מאושרת עד/188 (החלמה ונופש). תאי השטח הנ"ל ישמשו לזכות מעבר לתאי שטח 603 ו-701 כחלק מהדרך הפרטית.

דברי הסבר


תכנית זו משנה את גודלם ומיקומם של תאי השטח בתוך תחום חלקה 127 תוך השלמת שטחי השירות עפ"י התקנות העדכניות.
התכנית מציעה ניוד 1841 מ"ר שטח עיקרי מייעוד ספורט ונופש לייעוד מלונאות, מבלי לשנות את סך השטחים העיקריים המותרים בתכנית עד/188.
כמו כן, הוגדרו קווי בנין ונקבעו הוראות אדריכליות.
גבול תכנית זו שונה מגבול התכנית המאושרת עד/188 בכך שמגרש מס' 6 מתכנית מאושרת עד/188 הוצא מהתכנית על מנת לשמר את השימוש של "אכסון מלונאי מיוחד" במגרש זה עפ"י אישור משרד התיירות.
תאי שטח 604 ו-605 הינם חלק ממגרש מס' 6 בתכנית מאושרת עד/188 ונתווספו לתכנית זו במטרה להסדיר דרכי גישה לתאי שטח 603, 701 ומגרש מס' 6 מתכנית מאושרת עד/188.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 145 חדר +145 חדר חדר הערכה
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 5,517 מ"ר +3,676 מ"ר +1,841 מ"ר 1. ניוד 1841 מ"ר שטחים עקריים לפי עדכון חלוקת תאי שטח, מספורט ונופש למלונאות, ללא שינוי מסך השטחים העיקריים המאושרים בתכנית עד/188.
מבני ציבור (מ"ר) 2,940 מ"ר +2,940 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף חתום להפקדה-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
דרכים תנועה וחניה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 09/02/2016 42 26
פרסום לאישור ברשומות 18/01/2016 תאריך פרסום: 18/01/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7187. עמוד: 2718. שנה עברית: התשעו . 42 26 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 42 26
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/01/2016 42 26
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/01/2016 42 26
החלטה בדיון באישור תכנית 06/07/2015 38 25
לא הוגשו התנגדויות 05/07/2015 38 25
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/06/2015 38 25
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 05/05/2015 38 25
פרסום להפקדה בעיתונים 17/04/2015 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2015. עיתון: עיתון מקומי א. 38 25
פרסום להפקדה ברשומות 15/04/2015 תאריך פרסום: 15/04/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7019. עמוד: 4723. שנה עברית: התשעה . 38 25 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/03/2015 38 25
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/03/2015 38 25
החלטה בדיון בהפקדה 18/12/2013 2 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/12/2013 2 3
קבלת תכנית 17/10/2013 2 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית עד/ 188 מרכז נופש וספורט עוספיה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0819318 מרכז נופש וספורט עוספיה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 20/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 06/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 25/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 18/12/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/01/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/03/2015 הורדה