ג/ 21495

הרחבה - לבון

מטרת התוכנית


תוספת 179 יח"ד, הקצאת שטח למבני ציבור (בית ספר אזורי), כולל רה תכנון נקודתי באזור מאושר לבינוי בישוב לבון.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה:
קביעת צפיפות.
קביעת מרווחי בנייה.
קביעת גובה בניינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- הוספת 179 יח"ד לישוב כפרי הכולל 223 יח"ד מאושרות
- העתקת 4 יח"ד אשר לא בוטלו בעת הגשת תכנית מש/ מק/ 146/ 1, מטעמי מגבלת סמכות ועדה מקומית, מאזור מאושר לבינוי לאזור ההרחבה. סה"כ באזור ההרחבה -183 יח"ד.
- תוספת שטח למבני ציבור.
- הגדרת שטחים ציבוריים פתוחים.
- התווית מערכת דרכים, חניות ותשתיות.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- קביעת מגבלות בניה באזור רגישות סיסמית.
- הטמעת אישור הועדה המחוזית לתוספת של 15% למכסת יח"ד המאושרות לפי תיקון 33 לתמ"מ - קרי הגשת 402 יח"ד סה"כ לישוב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 19,003 מ"ר +6,249 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 183 יח"ד +4 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 32,540 מ"ר +599 מ"ר מ"ר בהתאם לשיקול דעת לשכת התכנון שימוש תעסוקה באיזור המגורים הינם מינורים ונלווים למגורים נכלל בזכויות הבניה למגורים.
מסחר (מ"ר) 1,022 מ"ר +4,533 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 1,022 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
תנאים לאיכלוס תוכנית מאושרת הורדה
סקר איכות קרקעות תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
סקר גיאולוגי תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/12/2015 תאריך פרסום: 20/12/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7168. עמוד: 2029. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/12/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/11/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/07/2015
הוגשו התנגדויות 03/06/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/05/2015
פרסום להפקדה ברשומות 15/04/2015 תאריך פרסום: 15/04/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7019. עמוד: 4729. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/04/2015 תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2015. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2015. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 31/03/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/03/2015
החלטה בדיון בהפקדה 04/08/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/06/2014
קבלת תכנית 19/01/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 16/ 4 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 33 תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 33 - הגדלת הישוב לבון כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13545 לבון - שינוי לג/במ/146 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19622 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי הוראות בנייה, במגרש 204, לבון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19819 הגדלת אחוזי בניה במגרש 137 לבון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19820 הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה ושינוי קווי במגרש 21, לבון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20316 תוכנית להגדלת שטחי הבניה - במגרש מספר 245 - לבון כפיפות
תוכנית ג/ 21038 מגרש 141, לבון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8393 דרך מס' 8541 - קטע דרך 854 (לבון) - הר חלוץ כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12044 שמורת טבע מתלול צורים כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12576 שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12712 לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15059 תוספת זכויות בניה במגרש 32, לבון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 15214 מתחם יער , פקיעין שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16551 תוספת זכויות בניה ושינוי קו בנין במגרש 18, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 17333 שינוי אחוזי בנייה במגרש 197, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 17931 תוספת שטחי שרות ושנוי קו בניין, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 17978 הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 135, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 18262 הגדלת אחוזי בניה במגרש 201, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 18301 הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 126, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 18314 מגרש מס' 19, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 18382 הגדלת אחוזי בניה, שנוי קווי בנין ומתן לגיטימציה לבריכת שחיה, לבון כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 18598 הגדלת אחוזי ושטחי בניה ושנוי קווי בנין, לבון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 12712/ 1 שינוי קו בנין והוראות אדריכליות , לבון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 1 שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 10 שינוי קו בנין, מגרש 34, לבון שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 11 מגרשים 60,61 - לבון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 2 לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 5 שינוי קו בניין מגשר 50 , לבון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 7 שינוי קו בנין, מגרש 22, לבון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 8 שינוי קווי בנין, מגרש 40, לבון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 146/ 9 שינויקו בנין, מגרש 14, לבון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 8384/ 2 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ במ/ 146 לבון שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 2/ 1 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 205-0912790 הרחבה - לבון החלפה
תוכנית 205-0484592 הרחבה - לבון שינוי
תוכנית 205-0588905 הרחבה - לבון שינוי
תוכנית 205-0920652 הרחבה - לבון שינוי
תוכנית 205-0535559 הרחבה - לבון שינוי
תוכנית 205-0936419 הרחבה - לבון החלפה
תוכנית 205-0912618 הרחבה - לבון החלפה
תוכנית 205-1000587 הרחבה - לבון החלפה
תוכנית 205-0959478 הרחבה - לבון החלפה
תוכנית 205-0509554 הרחבה - לבון כפיפות
תוכנית 205-0265041 הרחבה - לבון כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 08/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 18/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/12/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/03/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאיר פרץ
2 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות זוהר פרוביזור הורדה