251-0241745

הגדרת ייעודים חקלאי ומבני משק, כפר כמא.

מטרת התוכנית


הגדרת ייעודים של מבני משק וקרקע חקלאית וזכיות בניה.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת השימושים המותרים.
ב. הגדרת תנאים למתן היתר בניה.
ג. קביעת הנחיות לפיתוח וטיפול נופי.

דברי הסבר


התכנית מאפשרת הקמת מבנה משק בחלק משטח התוכנית בגוש 15334 חלקה 77

מקום התוכנית


איזור חקלאי בחלק המערבי לכפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
הליכים סטטוטוריים הורדה
סביבה ונוף הורדה
איכות הסביבה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 26/11/2015 7 6
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/11/2015 7 6
החלטה בדיון בהפקדה 29/10/2014 4 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/10/2014 4 3
קבלת תכנית 28/07/2014 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 29/10/2014
פרוטוקול הורדה