יוש/ 7/ 515

טנא עומרים, הגדלת צפיפות וקביעת הוראות

מטרת התוכנית


1.שינוי יעוד ממגורים א', שטח למבנים ומוסדות ציבור, דרך משולבת, דרך מאושרת, שטח ציבורי פתוח ל: מגורים א', מגורים ג', דרך מוצעת, דרך משולבת, שטח ציבורי פתוח.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. ביטול דרכים מאושרות.
5. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
6. קביעת בינוי בגובה 25 מ' עד 7 קומות.
7. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
8. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
9. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
10. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 68 יח"ד יח"ד +68 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/04/2023 תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2023. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2023. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2023. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2023. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2023. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
החלטה בדיון באישור תכנית 22/02/2023
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/02/2023
לא הוגשו התנגדויות 15/02/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 19/06/2022 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2022. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/05/2022
החלטה בדיון בהפקדה 27/10/2021
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 17/03/2021
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/11/2020
קבלת תכנית 22/11/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/02/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 26/02/2023 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 31/01/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/02/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/01/2022 הורדה