356-0096750

עוספיא עמק הזיתים

מטרת התוכנית


הסדרת לבנייה הקיימת בתחום התכנית והרחבת הבנייה לכדי שכונת מגורים הכוללת כ-2,000 יחידות דיור, הקצאת שטח למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחי מסחר ושירותים.

עיקרי הוראותיה


א. הסדרת בניה קיימת.
ב. שינוי ייעוד לשטח למגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ומסחר.
ג. קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ד. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.
ה. קביעת הנחיות למתן היתרי בניה.
ו. התווית דרכים וחיבורן למערכת היישובית.

דברי הסבר


עמק הזיתים הינו עתודת הקרקע העיקרית לפיתוח מגורים בעוספיא. כיום לא קיימת תכנית מאושרת למגורים בתחום התכנית. תכנית גלילית ג/604 משנת 1978 הגדירה את מרבית שטחי התכנית כחקלאיים. בתחום התכנית קיימים כ -350 מבני מגורים.
מטרת התכנית:
1. הסדרת הבניה הקיימת.
2. יצירת שכונת מגורים בעוספיא אשר תתן מענה לכ-2,000 יחידות דיור.
3. במסגרת התכנית לא יהרסו מבנים קיימים.
4. התכנית מבוססת על שלד התנועה הקיים תוך חיזוקו וחיבורו למערך היישובי הקיים והמתוכנן והשארת "קצוות" לתכנון עתידי.

התכנית תואמת את יעדי הצפיפות המחוזיים/ארציים. עמידה ביעדים אלה מתאפשרת ע"י יצירת מגוון טיפוסי מגורים: צמודי קרקע בתוך רקמה קיימת ובשוליים וציפוף הבנייה לאורך נתיבי התנועה הראשיים של השכונה באזורי המגורים שבתחום ההוראות המיוחדות וכן באזור המרכז האזרחי.

התכנית הינה על קרקע פרטית (אחוזים בודדים בידי המדינה), אי לכך התכנון מגיע מלמטה וכך גם הקצב שבו תיושם התכנית. אחוזי המימוש הצפויים הינם נמוכים והם נלקחו בחשבון בעת קביעת ההקצאות לצרכי ציבור.

לאור המורכבות הגדולה של תכנון על קרקעות פרטיות עם ריבוי בעלויות וללא רישום מקרקעין - לא ניתן לקבוע חלוקה למגרשים. מגרשי הבניה נקבעו כחלקות המקור. תכנית זו מחייבת הגשת תכנית בינוי על פי חלקות מקור כתנאי להוצאת היתר,למעט בתחום חלקה 10 שחולקה בתשריט למתחמי משנה (להן יוגשו תכניות הבינוי). ההוראות להכנת תכנית בינוי מבטיחות את יכולת הפיתוח של בעלי הקרקעות בתחומי החלקה והגובלים וקובעות דרכי גישה פנימיות ומיקום תשתיות ציבוריות.

תכנית זו מאפשרת ביצוע איחוד וחלוקה, אך אינה מחייבת ביצועה, למעט בחלקה 17166/35 בה קיימת חובה לתכנית איחוד וחלוקה.

בעמק הזיתים קיימים שטחים בעיבוד חקלאי, נקבע לגבי 'הליבה חקלאית' כי- תוגש תכנית נפרדת לשינוי ייעודה. התכנית שתוגש תתחשב בהפרשות לצרכי ציבור שהופרשו מהחלקות במסגרת תכנית זו.

בנוסף על המענה שניתן לצרכי השכונה המקומיים, נותנת התכנית מענה לצרכים יישוביים אשר הוגדרו בתכנית המתאר המתהווה בימים אלה במקביל לתכנית: מרכז אזרחי ומוקד עירוני להתכנסות ביישוב שימוקם בסמוך לפארק עירוני (שטח ציבורי פתוח).

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 32,468 מ"ר +600 מ"ר +31,868 מ"ר
מגורים (יח"ד) 2,054 יח"ד +53 יח"ד +2,001 יח"ד מספר יחידות הדיור נקבע על פי מימוש של 60%
מגורים (מ"ר) 503,804 מ"ר +13,370 מ"ר +490,434 מ"ר
מסחר (מ"ר) 6,370 מ"ר מ"ר +6,370 מ"ר

מקום התוכנית


עמק הזיתים, עוספיא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מים נספח מים-קיים ומוצע הורדה
תנועה נספח תנועה וחניה- התחברות למצב קיים (672 חד-מסלולי) הורדה
ניקוז הורדה
חלוקה לתאי שטח נספח מתחמים הורדה
סביבה ונוף נספח נופי-פריסת שצ"פים הורדה
ביוב נספח ביוב-מצב קיים ומוצע הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי למרכז אזרחי הורדה
תנועה תנועה וחניה-התחברות לכביש 672 עתידי (דו-מסלולי) הורדה
בינוי ופיתוח דוגמא לנספח בינוי למתחמי מגורים הורדה
תנועה חתכים טיפוסיים הורדה
סביבה ונוף נספח נופי לתב"ע הורדה
ביוב נספח מים וביוב-מלל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה ניהול חומרי הדברה בשטחים חקלאיים הורדה
ניקוז הוראות ניקוז הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
סקר גיאולוגי ייעוץ לביסוס כולל דו"ח גאולוגי הורדה
פיתוח סביבתי תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
חתכים תוכנית מאושרת הורדה
הוראות בזמן בניה תוכנית מאושרת הורדה
ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תוכנית מאושרת הורדה
פרוגרמה למבני ציבור תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 02/07/2015 23 15
פרסום לאישור ברשומות 28/06/2015 תאריך פרסום: 28/06/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7065. עמוד: 6918. שנה עברית: התשעה . 23 15 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2015. עיתון: עיתון יומי א. 23 15
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/06/2015 23 15
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/06/2015 23 15
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/04/2015 19 12
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 27/02/2015 תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2015. עיתון: עיתון מקומי א. 23 15
פרסום להפקדה ברשומות לפי סעיף 106 ב 28/01/2015 תאריך פרסום: 28/01/2015. מס' ילקוט פרסומים: 6977. עמוד: 3118. שנה עברית: התשעה . 23 15 צפייה
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 22/01/2015 23 15
הוגשו התנגדויות 03/10/2014 17 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 22/09/2014 17 10
פרסום להפקדה ברשומות 07/08/2014 תאריך פרסום: 07/08/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6853. עמוד: 7292. שנה עברית: התשעד . 17 10 צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 03/08/2014 17 10
פרסום להפקדה בעיתונים 01/08/2014 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2014. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2014. עיתון: עיתון מקומי א. 17 10
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 31/07/2014 17 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/07/2014 17 10
החלטה בדיון במועצה הארצית 08/07/2014 17 10
החלטה בדיון בהפקדה 08/05/2013 7 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/04/2013 7 5
קבלת תכנית 24/02/2013 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית עד/ 108 מרכז הכפר עוספיה שינוי צפייה
תוכנית עד/ 109 איזור מוצא דליה עוספיא. שינוי צפייה
תוכנית עד/ 275/ א שינוי יעוד אתר סילוק פסולת לשצ"פ ומתקן הנדסי, עוספיא שינוי צפייה
תוכנית עד/ במ/ 142 שכ' דהרת אל נמלה, עוספיה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0627950 עוספיא עמק הזיתים שינוי
תוכנית 356-0571810 עוספיא עמק הזיתים שינוי
תוכנית 356-0823302 עוספיא עמק הזיתים שינוי
תוכנית 356-0807891 עוספיא עמק הזיתים שינוי
תוכנית 356-0207779 עוספיא עמק הזיתים שינוי
תוכנית 356-0474437 עוספיא עמק הזיתים שינוי
תוכנית 356-0948778 עוספיא עמק הזיתים שינוי
תוכנית 356-0806257 עוספיא עמק הזיתים החלפה
תוכנית 356-1091107 עוספיא עמק הזיתים החלפה
תוכנית 356-0961037 עוספיא עמק הזיתים החלפה
תוכנית רה/ 0421/ 92003 עוספיא עמק הזיתים ערר על
תוכנית רה/ 0421/ 92004 עוספיא עמק הזיתים ערר על
תוכנית רה/ 0421/ 92005 עוספיא עמק הזיתים ערר על
תוכנית רה/ 0421/ 92006 עוספיא עמק הזיתים ערר על
תוכנית רה/ 0421/ 92007 עוספיא עמק הזיתים ערר על
תוכנית רה/ 0421/ 92008 עוספיא עמק הזיתים ערר על
תוכנית רה/ 0421/ 92009 עוספיא עמק הזיתים ערר על
תוכנית רה/ 0421/ 92010 עוספיא עמק הזיתים ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 20/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 01/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 16/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
33 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 08/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 07/05/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 23/10/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34 12/06/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 08/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 19/01/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/07/2014 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב כיוף וג'יה ראש המועצה המקומית עספיא הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לואיי יוסף הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לואיי יוסף הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלאק סלימאן הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מלאק סלימאן הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסאר סולטאן הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסאר סולטאן הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבא סאלח הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבא סאלח הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סקר סאבו הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סקר סאבו הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד איימן פרו ב"כ חב' טיולי עוספיא 1970 בע"מ הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אלכס ג'רייס ב"כ המתנגדים הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד אלכס ג'ריס ב"כ המתנגדים פואד וכאמל אבו רוקן הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ המתנגד עמאד פרו הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד באסם כמאל ב"כ המתנגדים הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד באסם כמאל ב"כ המתנגד סאבא סלימאן סאבא הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגד אמיר רכאב הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים משפ' עזמה הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים וואהב ואיהאב וואהב הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים כיוף ג'מיל ואחרים הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגד סקר יעקב הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים משפ' חמדאן הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים כיוף פואד ואחרים הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ משפ' נסאר הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ משפ' ללאוי הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ מנסור נדים הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ ראידה חסון ואחרים הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ משפ' סאבא הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים משפ' חלבי הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים משפ' ח'ליל הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגד סאבא תופיק הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים משפ' עזאם הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד כמיל טרודי ב"כ המתנגדים משפ' עזאם הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ משפ' סאבא הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ משפ' סאבא הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ משפ' סאבא הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד כמיל טרודי ב"כ משפ' סאבא הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוניר חמדאן ב"כ מנאל ופארס פארס הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוניר חמדאן ב"כ ריאד תחיה מנצור הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד מנאל מארון ב"כ המתנגד לואיס מארון הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שמעון איל ב"כ המתנגדים משפ' סקר הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד שמעון איל ב"כ המתנגדים סאלח סקר ואחרים הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזאם פאיז הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזאם פאיז הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עטשה עאטף הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרא אוסאמה הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרא אוסאמה הורדה