ג/ 16923

תכנית מתאר גוש חלב

מטרת התוכנית


1. יצירת פתרונות לתוספת מגורים של כ- 500 יח"ד , עד שנת היעד 2020, מעבר לקיים בתכניות מאושרות, מתוכן כ- 350 יח"ד למימוש עד שנת היעד, כמענה לגידול הצפוי של אוכלוסית הישוב על כל קבוצותיה לכ- 4000 תושב בשנת 2020.
2. הסדרת המערכת התחבורתית הראשית בישוב וחיבורה למערכת הדרכים הארצית,כולל שיפור הסדרי תנועה ובטיחות, התפקוד והחזות בצומת הכניסה הראשית לכפר.
3. הסדרת מערך הירארכי של הדרכים הפנימיות בישוב, פתרון הבעיות הקיימות בו והתאמתו לשנת היעד,
4. מתן פתרון תכנוני נאות למבנה הישוב והגדרה ברורה של מרכז הישוב, כולל מתן אפשרות להתפתחותו כמרכז המשלב מסחר, תיירות ומבני ציבור ומקושר נכון לרשת הדרכים הארצית.
5. יצירת הירארכיה של שטחים פתוחים וקישורם עם שמורת הטבע, השטחים החקלאיים , בנייני הציבור על חצרותיהם ומסלולי תיור וטיול - למערכת אחת כוללנית ומורכבת (" רשת ירוקה") באמצעות רשת דרכים ושבילים להולכי רגל.
6. חיזוק מוקדים ציבוריים- קהילתים משולבים, הרחבתם בכ - 20 ד' וקישורם הן למערכת הירוקה והן לאזור המע"ר.
7. מתן פתרון לשטחי ציבור נדרשים לאוכלוסית הישוב על כל קבוצותיה, בהיקף הנותן מענה לקיבולת התכנית.
8. שמירה על נכסים קיימים בעלי ערך תרבותי היסטורי וניצולם.
9. הסרת מטרדים סביבתים קיימים לרבות הוצאת דירים ורפתות מתחומי המגורים וכולל תכנון מחדש של אזור התעסוקה הקיים, בשטח של כ- 55 ד' כדי לאפשר פיתוחו למגורים ונופש ומימוש מלוא הפוטנציאל הגלום בו בנכס כלכלי ותדמיתי לישוב.
10. השתלבות פיתוח ובניה בנוף הקיים והתחשבות בו ליצירת רצף ויזואלי הרמוני ואורגאני.
11. הגדרת " פרוזדורי נוף" לשימור ואיפיונם למרקמי נוף שונים, דרוג רגישות וציון צירי מבט לשמירה.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעודי קרקע חקלאית לקרקע למגורים, למסחר, שצ"פ ומבני ציבור, לתיירות ולדרכים.
2. שינוי יעוד שטח לתעשיה ושטח תעשיה ומסחר לקרקע מגורים ונופש.
3. קביעת הוראות לפיתוח עפ"י מתחמים.
4. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
5. קביעת הוראות בניה-צפיפות, מרווחי בניה,גובה בנינים,
6. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הנחיות סביבתיות.
8. קביעת הנחיות שימור.
9. קביעת רצועת דרך לתכנון עפ"י תמ"א/ 3/ 11/ ג בהקלה מהרוחב הנדרש בתמ"א.
10. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 400 חדר +400 חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 8,000 מ"ר +8,000 מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 35,000 מ"ר +35,000 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 2,110 יח"ד +2,110 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 312,000 מ"ר +312,000 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 18,500 מ"ר +5,000 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 12,000 מ"ר +34,000 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/11/2013 תאריך פרסום: 07/11/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6689. עמוד: 1137. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/10/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 06/10/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 30/08/2010
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות 17/06/2009 תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4424. שנה עברית: התשסט . צפייה
הוגשו התנגדויות 31/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים 31/05/2009 תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2009. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/04/2009
החלטה בדיון בוולק"ח 05/01/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית 18/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה 22/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/07/2007
קבלת תכנית 22/02/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ג תכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 63 תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי 63 - הרחבת הישוב ג'יש (גוש חלב) כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10779 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים - גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10781 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10944 שינוי תוואי דרך מס' 2 - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11310 ביטול דרך הולכי רגל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1204 אזור מלאכה ואחסנה נעמן. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1261 מפעל גבור -גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 13850 שינוי יעוד משטח חקלאי למוסדות דת: כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 324 תחום הבניה - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4672 שינו בתקנון תכנית מתאר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4848 מרכז שירותי דרך -גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5267 שנוי יעוד למבני צבור שטח בנוי כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5309 שנוי יעוד למגורים וחלוקה -גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5383 שינוי יעוד למגורים ושינוי תוואי דרך מס' 8 גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 9210 הרחבת אזור תעשיה, שינוי למתאר, גוש חלב. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9709 שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור, שינוי למתאר, גוש חלב. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11908 הוספת יחידת נופש לגוש חלב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12198 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12252 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור חקלאי מיוחד (דירים) שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12796 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13502 הגדלת אחוזי בניה באיזור מגורים, שינוי תכנית ג/ 10779 שכ' מזרחית גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 14175 הגדלת אחוזי בניה ותכסית , גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 14448 שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 14732 חלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלים, גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5382 שנוי יעוד למגורים וחלוקת מגרשים כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0311514 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0274738 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 20213 תכנית מתאר גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0363705 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 20814 תכנית מתאר גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0551812 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 21187 תכנית מתאר גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0531137 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 21181 תכנית מתאר גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0611707 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0788877 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-1063510 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0483636 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0690792 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0851451 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 209-0487132 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0262733 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0992750 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0983254 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0264200 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-1074798 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0862649 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-1125954 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-1093152 תכנית מתאר גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0845636 תכנית מתאר גוש חלב החלפה
תוכנית 258-0768374 תכנית מתאר גוש חלב החלפה
תוכנית 258-0490573 תכנית מתאר גוש חלב כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 07/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 30/08/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/08/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
536 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 05/01/2009
פרוטוקול הורדה
283 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 15/12/2008
פרוטוקול הורדה
376 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 18/11/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית 23/09/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 03/03/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 22/08/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/10/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/05/2009 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/05/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אג'ני ג'ובראן ת.ז. 3515093
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדיב בח'ית
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אבו זינב ת.ז. 5013768
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איאד האשול ת.ז. 28354926
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איברהים עלם ת.ז. 21109715
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייל יובל פז חברת נפט בע"מ
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאס לטיף אליאס ת.ז. 56925555
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ון כמאל סלימאן ת.ז. 56927130
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ורג עלם ת.ז. 2110970
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'יריס דיב ת.ז. 21121140
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'יריס עבוד ת.ז. 33670001
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'רייס ג'ובראן ת.ז. 2112197
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ריס מנסור ת.ז. 21108457
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גו'בראן פאוזי וג'יה ת.ז. 24746687
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הארכיבישופות של עכו חיפה נצרת לכנסייה היוונית קתולית
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשול ג'הארד ת.ז. 34668558
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשול ג'רייס ת.ז. 53829081
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשול זיאד ת.ז. 60750676
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשול זיאד ת.ז 60750676
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשול יוסף ת.ז 50801315
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשול פוזי ת.ז. 20998100
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשול שוקרי ת.ז. 35195122
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות המועצה המקומית
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן עישה ת.ז. 21285358
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זייד עבאסי ת.ז. 55156178
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זכי גו'בראן ת.ז. 21121926
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאג' עאדל זיידאן יו"ר ועדה ההקדש
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודי אבו זינב 29972346
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא ח'ריש ת.ז. 21109988
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן עלי ת.ז. 21285341
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טונישר עלם ת.ז. 24746547
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף מנסור 20996120
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף סאדר ת.ז. 58930116
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיא אבו זינב 5013760
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרם אורלי ת.ז. 24690786
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרם מרואן , ד"ר ת.ז. 59534719
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מארון פארס, עו"ד
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מגזל אליאס ת.ז. 21294384
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מגזל כמאל ת.ז. 54469796
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד עזאם ת.ז. 56926207
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל שוקרי ת.ז. 21121876
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל שוקרי חביב ת.ז. 21121876
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מילאד האשול 40601429
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלכה חריש ת.ז. 21109954
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרתא האשול ת.ז. 35600956
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביל ג'ובראן ת.ז. 2112199
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נזלה איוב ת.ז. 2112196
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבא אדמון ת.ז. 56928872
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבא אליאס ת.ז 29938313
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבא ג'ריס ת.ז. 21108329
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאר מטאנס ת.ז. 21109053
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סימון ג'ובראן ת.ז. 2112198
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלמה סלימאן ת.ז. 21120225
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עימאד האשול ת.ז. 23367923
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עימאד עבוד ת.ז. 59472134
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיסא נדים ת.ז. 53747580
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלם הנרי ת.ז. 53829230
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלם יוסף ת.ז. 55155295
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלם נעמה ת.ז. 55155303
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקל אליאס אדיב ת.ז. 56925738
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקל מארון אדיב ת.ז. 54437660
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פייסל עזאם ת.ז. 54437389
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרח אליאס ת.ז 21122668
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרידה סאדר ת.ז. 21108212
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רגאיי אבו זינב ת.ז. 52859691
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוברט בח'ית
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריכאד האשול ת.ז. 33884826
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפיק ג'ובראן ת.ז. 5382934
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקור בשארה ת.ז. 21294558
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תאופיק ג'ובראן ת.ז. 5081034
71 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אמיר עארף, עו"ד
72 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות גבי ג'ובראן וקסלר - ברגמן בע"מ
73 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ח'ואלה עאסי , עו"ד
74 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות למיס האשול , עו"ד
75 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מטאנס זידאן, עו"ד
76 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ס. גובראן - סאבא, עורך דין
77 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות סחר סאדר - סאבא
78 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות נחאס עו"ד אמיל יפו 19
79 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד ג'וני ניג'ם
80 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד מאליק ע. חליחל
81 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד מנחם בלוזר
82 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עלם מארון ת.ז. 21123427
83 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פרח טוני , עו"ד
84 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ריצ'רד ח'ריש