354-0983247

שכונת אלח'רבה - ג'ת

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים אלח'רבה -כניסה צפונית של ישוב ג'ת .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ב' ושטחים לצורכי ציבור, דרכים ושטחים פתוחים.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.

דברי הסבר


מועצה מקומית ג'ת יוזמת תכנית זו בשכונת אלח'רבה בכניסה הצפונית של הישוב . במטרה ליצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים צפון מזרחית ג'ת. התכנית מציעה שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעודים לשטחים לצורכי ציבור , מגורים, דרכים. התכנית נמצאת בתחום מתחם א-2 שבתכנית הכוללנית של ג'ת. מתחם א-2 (מורדות צפוניות אל פארק הנחל) מייעדת את האזור בייעוד "אזור מגורים ומסחר" בו ישולבו שימושי מסחר ותעסוקה בעיקר בחזית הפונה לפארק וברחבות המובילים איליו.
בהתאם להנחיית הפרוגרמה לתכנית הכוללנית הצפיפות למגורים הינה 5 יח"ד לדונם שהם 358 יח"ד כערך נומינלי. הערכת מימוש עומדת על 70% ומכאן מדובר על 250 יח"ד כערך ריאלי.
גודל משק בית נקבע לפי 3.5 נפשות ליח"ד ומכאן שמדובר באוכלוסייה בת 875 נפשות.
בשכונה זו יש מחסור בצרכי ציבור בעיקר לענייני שטחים פתוחים ודרכים לשיפור מערך דרכים בשכונה. תכנית זו מהווה שינוי לתכנית מתאר ג'ת מס' ג/1009

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 3,936 מ"ר +833 מ"ר +3,103 מ"ר
מגורים (יח"ד) 363 יח"ד +92 יח"ד +271 יח"ד
מגורים (מ"ר) 65,619 מ"ר +16,620 מ"ר +48,999 מ"ר סה"כ שטח עיקרי למגורים 54974 מפחיתים משטח הנ"ל 7200 מ"ר לחנויות ומשרדים ישאר סה"כ 47774 מ"ר . מפחיתים גם שטח מיועד למסחר בתאים 14 ו- 37 שטח של 1489 מ"ר
מסחר (מ"ר) 4,059 מ"ר +1,380 מ"ר +2,679 מ"ר בתוספת למסחר הערכה מבוססת על מימוש של חנויות לסיפוק צרכי היום יום של התושבים בהיקף של 30 מ"ר בכל אחד מהמבנים בתחום התכנית . בתחום התכנית 120 מבנים בכל אחד מהם 30 מ"ר לחנות סה"כ 3600 מ"ר בנוסף להוסיף שטח למסחר בחזית מסחרית לתאים 14 ו- 37 סה"כ 1489 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 4,059 מ"ר +7,540 מ"ר -3,481 מ"ר בתוספת לתעסוקה הערכה מבוססת על מימוש משרד לכל בניין בהיקף של 30 מ"ר בכל אחד מהמבנים בתחום התכנית . בתחום התכנית 120 מבנים בכל אחד מהם 30 מ"ר למשרד סה"כ 3600 מ"ר

מקום התוכנית


תכנית המוצעת ממוקמת על הכניסה הצפון מזרחית לכפר ג'ת מכביש 5714.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים פירוט סקר עצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח סימון עצים לעקירה/לשימור הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
ביוב נספח מים ביוב הורדה
תשתיות פרשה טכנית למים וביוב הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול מי נגר הורדה
תנועה חתכים לאורך - קנ"מ 1:100:1000 הורדה
תנועה נספח תח"צ הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
סביבה ונוף נספח השתלבות הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טבלת הפקעות הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור רשות העתיקות הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור מסירה למשרד הביטחון הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מעוצה - מעודכן הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מועצה מקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור תאגיד מי עירון הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טבלה 2.3 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשרי ט מצב מוצע חתום הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה ציק ליסט תנאי סף הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/05/2022 24 16
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/12/2021 24 16
קבלת תכנית 14/07/2021 16 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 98 גריעת דרך אזורית מס' 574-הוחלף בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 1052 הגדלת רווחת הדיור ב- ג'ת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 16/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה