356-0166520

תכנית מתאר כוללנית לעוספיא

מטרת התוכנית


א. יצירת מסגרת תכנונית לישוב בן כ- 35,000 תושבים, תוך התווית המבנה המרחבי הראשי המוצע של הישוב, והגדרת היררכיה תפקודית ופיזית של מרכיביו.
ב. חיזוק הישוב כישוב תיירותי בלב פארק הכרמל
ג. שימור וחיזוק המעטפת הירוקה בהיקף הישוב ויצירת ממשק מגוון פעיל ומניב עם פארק הכרמל.
ד. התווית עקרונות התכנון לאזורי הפיתוח החדשים, ולטיפול תכנוני באזורי הבינוי הקיימים.
ה. קידום פיתוח מוקדים יישוביים לפעילות עסקית, אזרחית ותיירותית.
ו. התווית עקרונות תכנון והוראות לפיתוח המרחב הציבורי.
ז. התווית כלים לאיתור שטחים ציבוריים והקצאתם לרווחת האוכלוסייה.
ח. פיתוח שלד תחבורה יישובי לרבות פיתוח מערכת דרכים היררכית, הנשענת על ציר כביש 672 הקיים, משתלבת בטופוגרפיה המקומית, מאפשרת חיבור בין שכונות המגורים החדשות לבין המרקם הבנוי היישובי הקיים ומהווה בסיס תנועתי לקווי תחבורה ציבורית בשכונות המגורים המתוכננות.
ו. התווית עקרונות תכנון והוראות לפיתוח המרחב הציבורי.
ז. התווית כלים לאיתור שטחים ציבוריים והקצאתם לרווחת האוכלוסייה.
ח.פיתוח שלד תחבורה יישובי לרבות פיתוח מערכת דרכים היררכית, הנשענת על ציר כביש 672 הקיים, משתלבת בטופוגרפיה המקומית, מאפשרת חיבור בין שכונות המגורים החדשות לבין המרקם הבנוי היישובי הקיים ומהווה בסיס תנועתי לקווי תחבורה ציבורית בשכונות המגורים המתוכננות.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, שצ"פ, דרכים, מבנים ומוסדות ציבור
ב. קביעת מתחמים לתכנון מפורט
ג. קביעת הוראות והנחיות לתכניות מפורטות
ד. קביעת מסגרת שטחי הבניה וזכויות הבניה בכל אחד ממתחמי התכנית
ה. התווית כללים והוראות לפיתוח ולבניה רב דורית
ו. קביעת שטחי הציבור המרכזיים ומערכות התשתית הראשיות לסוגיהן.
ז. קביעת מערכת הדרכים, ובכלל זה עיגון דרכים מאושרות, הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות.
ח. קביעת שלביות הפיתוח.
ט. קביעת תחום הפיתוח של הישוב באופן ברור ומובחן

דברי הסבר


מסמך הוראות זה הינו חלקי בלבד - להוראות התכנית יש לפנות למסמכי התכנית.

מקום התוכנית


ראה נספח הוראות התכנית המצורף

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תכנית מתארית - הוראות הוראות התכנית המלאות הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ניקוז נספח ניקוז-הוראות+תשריט הורדה
בינוי ופיתוח נספח מבנה עירוני הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח תיירות הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח פרוגרמתי הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- סביבתי הורדה
תשתיות נספח מים וביוב הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים- תכניות מפורטות הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מצרף תמא"ות ותמ"מ הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 27/02/2023 21 19
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 27/02/2023 21 19
החלטה בדיון בהפקדה 23/06/2014 21 19
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/11/2013 10 10
קבלת תכנית 29/10/2013 10 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 78 תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי 78 -שינוי מערך הדרכים במחוז חיפה-הוחלף בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה פירוט צפייה
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית ג/ 792 כביש מס' 116, ק"מ 0.000 - 14.328, שיפור תואי כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/02/2023
מסמך החלטות הורדה
2019021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 25/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 23/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 09/12/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה