תמל/ 1079

בני עי"ש- הרחבת היישוב

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבת היישוב הקיים ב- 5,739 יח"ד מתוכן 250 יח"ד לדיור מוגן הכוללת אזורי ספורט ופארקים וכן קביעת מגרשים לבניית דרכים, מבני צבור, מרחב ציבורי פתוח, מסחר, תעסוקה ותעשייה ומתקנים הנדסיים. כל זאת תוך חיבור ושמירה על היישוב הקיים וסביבתו.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי ייעוד משטח חקלאי, אזור מזבלה או ביוב, שצ"פ ודרכים ליעודים הבאים: מגורים כולל שימושים נלווים למשרדים ולמסחר, תעסוקה, תעשייה, מוסדות ציבור ושצ"פים.
2.קביעת הנחיות והוראות לבניית שכונות מגורים הכוללת 5,739 יח"ד מתוכן 250 יח"ד לדיור מוגן.
3.קביעת שימושים ותכליות מותרות לכל ייעוד קרקע לרבות קווי בניין ומספר קומות.
4.קביעת הנחיות והוראות בנושא המרחב הציבורי, פתוח נופי וסביבתי.
5.קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
6.קביעת הוראות לפיתוח מוסדות צבור ולשטחים פתוחים.
7.קביעת הוראות לאחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.
8.קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
9.קביעת הוראות ומתן הנחיות בנושאי איכות הסביבה.
10.התווית דרכים חדשות.
11.קביעת הוראות לשמירה על בניינים לשימור, עצים וערכי טבע.
12.קביעת הוראות בנושא תשתיות: חשמל, ניקוז, נגר עילי, גז טבעי, מים וביוב.
13.קביעת זיקת הנאה.
14.קביעת הוראות להיקף ושטח דירות קטנות נדרשות.

דברי הסבר


בני עי"ש, יישוב במחוז מרכז המונה כ- 7,500 תושבים, 2,200 יח"ד ושטחו כ- 817 דונם.

מיקומו מרכזי ונגיש: סמוך לכביש 40, כ- 3 קילומטרים דרומית לגדרה, כ- 10 קילומטרים מאשדוד. בסביבה כפרית של יישובי מועצה אזורית באר טוביה - ממערב בצרון וכפר הנוער כנות, במזרח מושב חצב ובדרום שדות חקלאיים ואזור תעשייה פארק ראם.
היישוב בעל מבנה קומפקטי ושטוח בשטח כולל של כ-700 דונם. היישוב כולל שכונה וותיקה שהוקמה בשנות ה-50 הכוללת בנייה צמודת קרקע ברובה ואת שכונת גני טל שהוקמה בשנות ה- 90, כחלק מתכנית הפיתוח המהיר עם גלי העלייה מברית המועצות.

מלבד עתודת קרקע יחידה הנמצאת בצפון היישוב ומיועדת לאזור תעסוקה, אין ליישוב כלל עתודות קרקע לצמיחה.

תמ"א 35/1 מגדירה את היישוב כישוב לפיתוח מיוחד ללא יעד אוכלוסייה. בתמ"מ 21/3 מחוז מרכז הישוב מסומן כאזור פיתוח עירוני.

התכנית מציעה הרחבת היישוב שעיקרה עוטף את החלק הצפוני, מערבי ודרומי של היישוב ולאפשר יצירת דופן מוגדרת במזרח היישוב.
1. הגדרת כיווני צמיחה ואופק תכנוני והתפתחותי ליישוב תוך שינוי גבולות וייעודים.
2. חיבור היישוב הקיים לתכנון המוצע תוך גיבוש יישוב אחיד ואורבני, בעל שלד ברור ורציפות בינוי.
3. הקניית בסיס סטטוטורי ליאפשר עצמאות כלכלית ליישוב.

עקרונות התכנון:
1. יצירת שלד ברור ליישוב תוך המשכיות רשת הרחובות והדרכים הקיימים.
2. חיבור ורצף בין המרקמים הותיקים לחדשים.
3. חיזוק הדרך החוצה את היישוב והפיכתה לרחוב מרכזי.
4. הגדרת מרכז העיר בממשק בין הישן לחדש.
5. אופי בנייה: בנייה מרקמית מגוונת בצפיפויות שונות.
6. מענה פרוגרמתי מקיף ותואם את צרכי היישוב הותיק וחלקיו החדשים.
7. זיהוי נכסי טבע קיימים, שימורם ושילובם לטובת התושבים כחלק מהמרקם העירוני.
8. ממשק ייחודי בשולי הבינוי והמפגש עם השדות החקלאיים הגובלים.
9. ניצול הטופוגרפיה ליצירת רחובות עם מבטים רחוקים לנוף הפתוח.
10. טיפול בממשק עם התשתיות בסביבה.
11.יצירת בסיס כלכלי לעצמאותו של היישוב והוספת שטחים לתעסוקה ולתעשייה.
12. מענה לפעילות ספורט ייחודית ביישוב.

שטח התכנית כ-1,566 דונם והיא כוללת 5,489 יח"ד ו-250 יח"ד לדיור מוגן להרחבת בני עי"ש. בנוסף, התכנית מציעה שטחי תעסוקה, תעשייה ומסחר בשטח של כ-315,584 מ"ר, מוסדות ציבור וחינוך, ספורט ונופש, שטחים פתוחים ומרחב ציבורי מגוון. הצפיפות הממוצעת הינה 14 יח"ד לדונם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 250 יח"ד יח"ד +250 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 17,500 מ"ר מ"ר +17,500 מ"ר
דירות קטנות (יח"ד) 1,098 יח"ד יח"ד +1,098 יח"ד כמות יח"ד קטנות מסך יחידות הדיור בתכנית כנקוב למעלה בטבלה
מבני ציבור (מ"ר) 237,652 מ"ר +8,816 מ"ר +228,836 מ"ר
מגורים (יח"ד) 5,489 יח"ד יח"ד +5,489 יח"ד לא כולל דיור מיוחד כן כולל דירות קטנות
מגורים (מ"ר) 536,119 מ"ר מ"ר +536,119 מ"ר
מסחר (מ"ר) 23,364 מ"ר מ"ר +23,364 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 321,768 מ"ר מ"ר +321,768 מ"ר תעסוקה, תעשיה ומשרדים

מקום התוכנית


דרומית לגדרה ולאזור תעסוקה כנות, מערבית לחצב, מזרחית לבצרון וצפונית לאזור תעסוקה ראם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה נספח טבלת איחוד וחלוקה הורדה
נספח כללי/אחר נספח א2 - משבצת חצב הורדה
נספח כללי/אחר תשריט שטחי עיבוד - גיליון 2 גוש ג הורדה
נספח כללי/אחר תשריט שטחי עיבוד - גיליון 1 גושים א+ב הורדה
מסמכים חתומים
אדריכלות תשריט נספח בינוי קנ"מ 1:1250 גיליון 3 מ- 3 מחייב לעניין מספר קומות וקווי בניין ומספר מבנים במגרשי המגורים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות תשריט מצב מוצע קנ"מ 1:2500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח בינוי-חתכים קנ"מ 1:500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות תשריט נספח בינוי, קנ"מ 1:2500 מחייב לעניין מספר קומות, קווי בניין ומספר מבנים במגרשי מגורים. - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות תשריט נספח בינוי קנ"מ 1:1250 גיליון 2 מ- 3 מחייב לעניין מספר קומות וקווי בניין ומספר מבנים במגרשי המגורים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים פרשה טכנית- מים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שימור תיק תיעוד - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח טבלת איחוד וחלוקה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה מסמך עקרונות - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח סביבה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סקר סייסמי נספח סקר סייסמי - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח פרוגרמה וכלכלה - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח בה"ת - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז פרשה טכנית ניקוז וניהול נגר עילי - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי תשריט נספח בינוי קנ"מ 1:1250 גיליון 1 מ- 3 מחייב לעניין מספר קומות וקווי בניין ומספר מבנים במגרשי המגורים - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חשמל תשריט נספח חשמל גליונות 1-3 קנ"מ 1:1250 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים תשריט נספח מים קנ"מ 1:2500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נספח נופי גיליון 1 1:2500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח חתכים נופיים גליון 6 קנ"מ 1:200 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נספח נופי גליונות 2-4 קנ"מ 1:1250 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח חתכים נופיים גליון 7 קנ"מ 1:500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח מפת קישוריות הולכי רגל ורוכבי אפניים גיליון 5 קנ"מ 1:5000 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תשריט נספח תחבורה ציבורית קנ"מ 1:2500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תשריט נספח תנועה גליונות 1-3 קנ"מ 1:1250 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות נספח תמ"אות - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט נספח עצים בוגרים גיליון 1-3 קנ"מ 1:1250 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב תשריט נספח ביוב קנ"מ 1:2500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז תשריט נספח ניקוז וניהול נגר קנ"מ 1:2500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר קנ"מ 1:2500 - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר עורך התכנית לשינויים בין גירסאות הורדה
תכתובת
תכתובות שמיעת התנגדויות ע"י חוקר חלק א' 21.6.20 הורדה
תכתובות דו"ח חוקר הורדה
תכתובות נוסח פרסום אישוור הורדה
תכתובות החלטת בית משפט מה23.3.20 הורדה
תכתובות שמיעת התנגדויות ע"י חוקר חלק ב' 21.6.20 הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הורדה
תכתובות הודעה על עמידה בתנאי סף הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה הורדה
תכתובות נוסח פרסום הפקדת התכנית הורדה
תכתובות החלטת ביניים חוקרת הורדה
תכתובות דוח חוקר הורדה
תכתובות מצגת מענה להתנגדויות שהוצגה ב-21.06.20 הורדה
תכתובות מצגת הצגת התכנית בשמיעת התנגדויות 21.06.20 הורדה
תכתובות נוסח פרסום תיקון טעות סופר הורדה
תכתובות נוסח פרסום אישור תכנית הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במליאה וועדת משנה ב25.9. הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר תיקון טעות סופר 30/03/2022 תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 43 24
פרסום נוסח הודעה בדבר תיקון טעות סופר באתר אינטרנט 23/03/2022 43 24
דיון בבקשה לתיקון טעות סופר 16/03/2022 42 24
פרסום לאישור בעיתונים 14/05/2021 תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 42 24
פרסום לאישור ברשומות 13/05/2021 תאריך פרסום: 13/05/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9611. עמוד: 5994. שנה עברית: התשפא . 42 24 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/05/2021 42 24
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/05/2021 42 24
החלטה בדיון באישור תכנית 25/09/2019 27 16
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 14/07/2019 37 21
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 21/06/2019 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2019. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 37 21
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 21/06/2019 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2019. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 41 24
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/06/2019 27 16
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 18/06/2019 37 21
הוגשו התנגדויות 18/04/2019 27 16
פרסום להפקדה בעיתונים 16/02/2019 תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2019. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 27 16
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/02/2019 27 16
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/02/2019 27 16
החלטה בדיון בהפקדה 10/10/2018 7 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/10/2018 7 4
קבלת תכנית 02/10/2018 7 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 10 כביש 7 שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14 תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 130 בני עי"ש- הרחבת היישוב שינוי
תוכנית 453-0903393 בני עי"ש- הרחבת היישוב כפיפות
תוכנית עתמ/ 21/ 02/ 53869 בני עי"ש- הרחבת היישוב עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021027 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 16/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 20/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 16/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
160 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 21/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019029 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 02/10/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019029 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 02/10/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019027 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019027 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019027 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
61 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 25/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
61 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 25/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
92 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 30/07/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
91 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 19/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 29/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018018 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 10/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018007 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 17/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר תיקון טעות סופר 23/03/2022 הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 14/07/2019 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/05/2021 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות ברטוב קובי נתיבי ישראל הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות שבדרון נועה וכרמל מרכז המועצות האזוריות הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מועצה אזורית באר טוביה וחצב הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב משרד השיכון, חברת ערים הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מועצה אזורית באר טוביה הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אליה בנדרי נכסים הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב המועצה האזורית הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב המועצה האזורית הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חברת חשמל הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חברת חשמל הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברקוביץ לרה הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גוטפריד חיים הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גורביץ ויטלי וזינה הורדה
14 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אדר' נועה אוירבך אבן מהנדסת המ ועדה לתכנון ובניה זמורה הורדה
15 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות אדר' טימור מגרלי ועזרא ימין משרד הבינוי והשיכון-חברת ערים הורדה
16 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות 10 חברי אגודת חצב מושב חצב הורדה
17 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות אש חיים ועו"ד דוד כחלון מועצה מקומית בני עייש הורדה
18 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות באמצעות עו"ד ציון משה מועצה מקומית באר טוביה הורדה
19 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות באמצעות עו"ד ציון משה מועצה מקומית באר טוביה הורדה
20 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות בריקמן משה מושב בצרון הורדה
21 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עו:ד ציון משה ודודו רוסו מושב חצב האגודה החקלאית הורדה
22 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עו:ד ציון משה ודודו רוסו מושב חצב האגודה החקלאית הורדה