מי/ 552/ ג

אתר סילוק פסולת "חרובית"

מטרת התוכנית


שינויים והסדרה של אתר סילוק פסולת " שדות מיכה " (מטמנת "חרובית")

עיקרי הוראותיה


1. שינוי רומים מאושרים של פני אתר סופיים תוך התאמתם בכפוף לתנאי משרד הבטחון (רום מרבי 236.0 + מ' מ.פ.ה.).
2. התאמת גבולות התכנית למצב הקיים (גריעה של שטחים לא מופרים משטח התכנית והוספת שטחים מופרים לשטח התכנית ) ולטופוגרפיה האזורית (הסדרת מערכות ניקוז ).
3. הסדרה סטטוטורית של חיבור האתר למערכת הדרכים האזורית בהתאם להנחיות החברה הלאומית לדרכים בישראל .
4. החזרת הקרקע , בגמר השיקום , לשימוש חקלאי ו/או יער בהתאם לצרכי ייעודי הקרקע החדשים ועל פי תכנית המתאר המחוזית (תמ"מ/ 1 , תמ"מ/ 1 , שינוי 30 מופקדת ).
5. שינוי ייעודי קרקע "חקלאי" ו"יער טבעי לטיפוח המשמש כאתר סלוק פסולת " לייעוד "מתקנים הנדסיים ".
6. התאמת ייעוד הקרקע המאושר "יער טבעי לטיפוח המשמש כאתר סילוק פסולת " לשימושי וייעודי הקרקע המתוכננים ומבוצעים בפועל , קרי, "פסולת (הטמנה) ושיקום נופי בשלבים של "שטחים פתוחים " ו"יער".
7. שינוי יעוד קרקע "יער טבעי לטיפוח המשמש כאתר סילוק פסולת " בתחום שטחים שלא נוצלו לייעוד "יער".
8. קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית .
9. קביעת שלביות להתפתחות האתר, הן מבחינת ייעודי הקרקע והן מבחינת פיתוח תאי הטמנה באתר, סגירתם ושיקומם .
10. קביעת הוראות בניה: קביעת מרווחי בניה , קביעת גובה בניינים , הנחיות בניה .
11. קביעת הוראות , הנחיות ושיטות עבודה בקרקע לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים כגון : דרכים , ביוב , ניקוז , תקשורת , חשמל , וכו' .
12. קביעת הנחיות סביבתיות .
13. קביעת הנחיות לשיקום נופי של האתר (טופוגרפיה וצומח ).

מקום התוכנית


1 ק"מ מערבית לישוב שדות מיכה , מדרום לכביש מס' 383 .
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 29/05/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/01/2014
קבלת תכנית 24/10/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 16 תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 1 תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים כפיפות
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה שינוי צפייה
תוכנית מי/ 552/ א שינוי יעוד והגדרת שטח לצורך הקמת אתר לסילוק פסולת - אזורי "חרובית" שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 16/ 13 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 07/04/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה