353-0080754

תוספת אחוזי בניה בשטח מרחב תכנון ועדה מרחבית שומרון

מטרת התוכנית


תוספת אחוזי בניה בכל מרח התכנון

עיקרי הוראותיה


תוספת והגדלת אחוזי הבניה עד 50% ביעודי מגורים מאושריםבתכנית תקיפה הכוללים שטחי בניה בפחות מ- 50%
תוספת שטחי שירות למרתף מתחת לקונטור המבנה

דברי הסבר


מטרת התוכנית הינה תוספת והגדלת אחוזי בנייה ביעודי קרקע למגורים בתוכניות תקיפות הכוללות שטחי בניה המותרים פחות מ-50% .

מדובר במרחב תכנון הכולל תוכניות מתאריות ישנות, שטחי הבניה נקבעו לרוב לפי 36% למגורים ו % 48 למגורים ב' ,מדיניות הציפוף וניצול מיטבי של עתודות הקרקע הובילו בעשור האחרון להצדקות במתן הקלות בשטחי הבניה .

צורת ואופי הבניה, רמת ואיכות המחייבים בחינת התאמת שטחי הבניה המותרים מול צרכי האוכלסיה, הניתונים הקיימים מלמדים על מגמה וצורך בהגדלה גורפת אולם מבוקרת ושאינה משנה את אופי הסביבה והתוכנית המקורית.

הרפורמה בחוק התכנון המתגבשת אמורה להגביל את מוסדות התכנון בהענקת הקלות שניתנו במשך שנים רבות ,הקפאה מסוג זה עלולה לפגוע במעט שטרם עשו שימוש בהקלות כאמור ובכך עלול להיווצר מעין הפלייה לרעה, במטרה לעצב פלטפורמה תכנונית כוללת ראתה הועדה לנכון לקדם תוכנית נושאית שעניינה הגדלת אחוזי הבניה העיקריים עד % 50 בתוכניות הכוללות יעודי מגורים אשר שטחי הבניה המותרים בהן פחות מ-50%.

מקום התוכנית


כל מרחב תכנון ועדה מרחבית שומרון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 31/07/2013 4 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/07/2013 4 6
קבלת תכנית 20/06/2013 4 6

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 31/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה