ג/ 18634

קבר נבי אליה, מסעדה

מטרת התוכנית


השקמה ופיתוח שטח מקום קדוש לעדה הדרוזית.

עיקרי הוראותיה


יעוד קרקע לשטח מבנים ומוסדות ציבור לדת.דרך ושביל.
ביטול קטע דרך מאושרת.
קביעת הוראותלמתן היתרי בניה.
קביעת הוראות לפיתוח נופי של האתר.
אישור לבניה לא צמודות דופן עפ"י סעיף 6.1.3 לתמ"א 35.
אישור להקמת מבנים שגובהם מעל 8 מטרים באזור לשימור חזותי, עפ"י סעיף 8.3 בתמ"מ 5/3/2.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,161 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/07/2013 תאריך פרסום: 24/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6633. עמוד: 6998. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/07/2013 תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2013. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/06/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/06/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 30/08/2012
לא הוגשו התנגדויות 08/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 24/07/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות 14/06/2012 תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4701. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/05/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 11/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה 17/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/02/2010
קבלת תכנית 11/01/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 15951 נבי אליה - מבנה דת ומתקנים הנדסיים , מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 30/08/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 30/08/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/11/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
470 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/10/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 17/03/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/06/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/05/2012 הורדה