ממ/ מק/ 9121

מטרת התוכנית


תיקון סעיף 20 לתכנית ממ/1002/ 2 בהתייחס לחלקה 147 בגוש 8912 באופן שבו יותר מעבר לכלי רכב.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית