ג/ 18942

אזור תעשיה, מעיליא

מטרת התוכנית


תכנון מפורט וחלוקה למגרשים של חלק מאזור התעשיה מעיליא ושל שטח המיועד למגורים מצפון לו

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד שטחים המיועדים לגידול חזירים ולתעשיה ומלאכה לשטח המיועד לתעשיה קלה ומלאכה מסחר ותעסוקה דרכים שצ"פ ומגורים
שינוי יעוד מתעשיה קלה ומלאכה לקרקע חקלאיית עם הנחיות מיוחדות
שינו יעוד ממגורים לשצ"פ ולדרך משולבת
התווית מערכת כבישים חדשה
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה וקוי בנין
איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 23/12/2012
החלטה בדיון בהפקדה 08/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/08/2010
קבלת תכנית 06/06/2010

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 08/11/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה