תתל/ 143/ סעיף-77-78

מתקן התפלה עמק חפר ומובל מערבי

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מכלול התפלה באז"ת עמק חפר ומכלול מובל מערבי כמפורט:
1.מכלול התפלה הכולל: מתקן התפלה עבור 200 מלמ"ש בהתאם למאושר בתמ"א 1, תוספת שטח להגדלה עבור כ-200 מלמ"ש נוספים, מאגר מים ותחנת שאיבה, מסדרונות תשתיות וצנרת, מרחב ימי, רצועת קוי חשמל וחיבור למערכת הולכת גז.
2.מכלול מובל מערבי הכולל: מסדרונות צנרת דרומה מתחנת השאיבה עד לחיבור למערכת המים הארצית הקיימת בכביש 531 ובריכת משמרת.

עיקרי הוראותיה


1.לא יוצאו היתרי בניה ולא תותר הקמת מבנים חדשים או הרחבת מבנים קיימים מכח תכניות מאושרות בתום התכנית.
2.על אף האמור בסעיף 1, ניתן יהיה להתיר עבודות באזור הוועדה לתשתיות לאומיות אם השתכנעה לאחר התייעצות עם רשות המים שלא תיפגע האפשרות לתכנן, לבצע ולתפעל את מכלול ההתפלה והמובל המערבי.
3.תוקף התנאים הינו שנתיים מיום פרסום ההודעה, או עד הפקדת התכנית, לפי המוקדם מבינהם.

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 20.2.2023 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 13/04/2022 2 2

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021047 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/02/2023
סדר יום הורדה