ג/ 9821

הקצאת שטח למאגר מים רג'ר

מטרת התוכנית


א. תיחום שטח של מאגר המים.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. שינוי יעוד הקרקע מחקלאי - למאגר מים, מתקנים
טכניים, דרכים וחניות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ע'ג'ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 23/10/2012 תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 492. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 04/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 29/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/07/2009
הוגשו התנגדויות 22/05/1998
פרסום להפקדה בעיתונים 23/03/1998 תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1998.
פרסום להפקדה ברשומות 02/03/1998 תאריך פרסום: 02/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4624. עמוד: 2672. שנה עברית: התשנח . צפייה
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 29/01/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/01/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 29/01/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 29/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה 13/10/1997
קבלת תכנית 25/02/1997

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 29/07/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 27/08/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש המועה המקומית סלמאן חטיב